: Tilbage til startsiden
Først publiceret 18/10 2023
Sten Larris

Teoeien om alt

  : Entropi-begrebet
  : Big Bang teorien, universets skabelse
  : Dannelsen af mørkt stof
  : Darwinisme, livets skabelse
  : Usikkerhedsrelationer
  : Liv og død
  : Nykannibalisme, indledning
  : Creutzfeldt-Jacobs Syndorom (Kogalskab), og andre sygdomme
  : Nykannibalisme 1
  : Nykannibalisme 2
  : Kannibalistisk tilberedning
  : Verdens frelse
Dette kapitel kan være noget vanskeligt, men du kan få lidt hjælp ved at køre cursoren hen til understreget tekst, så får du en uddybende forklaring. Verden er fuld af paradoxer, se Wikipaedia's liste på ca. 100 problemer indenfor faget fysik*: !
OG så er der tilsvarende lister indenfor fagene Astronomi, Biologi, Kemi, Computervidenskab, Økonomi, Retfærdig fordeling (*), Geoscience, Informationsteori, Sprogvidenskab, Matematik, Medicin, Neuroscienc, Philosofi, Physics Statistics.
Og hvis du vil læse noget mere muntert, så start med kannibalistisk tilberedning og læs baglæns.

Vi har "sætninger" der kan deles op efter sndsynligheden for at de er sande:
Spekulationer: Sætninger der er ren fantasi eller ønsketænkning, uden bevis. Eks: "der eksisterer en Gud". Denne sætning har mange skarpsindige folk i tidernes løb forgæves søgt at bevise, og alene det faktum at man ikke kunne bevise den er en form for modbevis. Men så i 60-erne kom beviset for at det i hvert fald ikke var en gud der havde skabt verden, og det er jo alvorligt hvs man helst vil tro på at der er en "Gud" og har kaldt "Gud" for "skaberen".
Hypoteser:Spekulationer der kan delvist sandsynligøres
Teorier:Hypoteser der kan sandsynligøres, så man ikke kan være itvivl om at de er rigtige, i hvert fald i hovedtrækkene. Eks: Darwinismen som den blev foreslået af Darwin. Han sagde bl.a. at Individer har fænotypiske variationer, og disse variationer kan nedarves. Hans tilhængere tog dog fejl på visse punkter, således påstod nogen at "giraffen fik sin lange hals ved at gå og strække hals". Det er ikke rigtigt, det var en munk Gregor Johan Mendel, der lagde grunden til arelighedslæren. Den lange hals er en arvelig egenskab den er født med, det ligger i kromosonerne og generne, og at de fandtes vidste man intet om på Darwin's og Mendel's tid. Så [Darwinismen kombineret med Mendel's lære] (=Nydarwinismen) er teorien, mens Darwinismen manglede en forklaring på hvorfor, og var derfor kun en hypotese dengang.
Fakta : Teorier der er blevet bevist. Eks: Jorden er rund, det sagde allerede Aristoteles: "Jorden er rund. Man ser det ved måneformørkelser, når jorden kaster sin skygge på månen. Skyggen er rund".

Entropi

Entropi er et mål for graden af uorden. Forestil dig at du har ryddet helt op, alting liggger på sin på sin kendte plads, strømper i dén skuffe, underbukser i den næste osv, du vèd hvor alting befinder sig, så er entropien nul. Men så efter en vis tid ved du nok, så liggere det meste blandet i de forskellige skuffer eller på gulvet, alting roder, man kan sige at så er entropien vokset. Entropi er et fint ord for graden af uorden.
Entropien betegnes normalt med bogstavet S, og ΔS er tilvæksten i entropi - tegnet Δ er det græske bogstav DELTA og er normalt brugt i betydningen "tilvækst i". Der gælder:
Ved en isoleret proces vokser entropien eller den er konstant, ΔS >= 0.  Hvis ΔS < 0  kan processen ikke foregå, det er 'forbudt'. Tilføres varmemængden ΔQ stiger entropien med  ΔS = ΔQ/T hvor T er den absolutte temperatur.
Boltzman's entropiformel

Er anden måde at udregne entropien på er Boltsmanns entropiformel :
Entropien S = kB/(ln Ω)   hvor kB = 1,380649 · 10-23 J/K står for Boltsmann's konstant (må ikke forveksle med Stefan-Boltsmanns konstant σ = 5,670374419 x 10-8 W•K- 4), ln står for den naturlige logaritme der har grundtallet e = 2.718281828. Hvis ln A = x så er ex = A.  Ω er antalet af mulige tilstande stoffet kan befinde sig i.
Klokken 0 (Ved BigBang) var hele universets entropi 0. Sidenhen er entropien vokset så universet er blevet til en meget stor rodebunke.
ΔS >= 0, husk det !. Man kommer aldrig til at kunne rejse tidsrejser tilbage til fortiden, men nok fremad til fremtiden. Men så kan man altså ikke rejse tilbage igen og fortælle om oplevelserne - det føles præcis som om man havde sovet hele vejen.

BigBang (1)


Tid og rum var i starten 0, klokken var 0 = -14,7 milliarder år, og verden var samlet i ét punkt (x=0, y=0, z=0, t=0), så der var uendelig orden, "man" vidste hvor alting var: i (0,0,0,0), så entropien var 0. Hele verden var samlet i én universalpartikel, og den udsendte først sit mørke stof og blev herved ustabil. Så kom BigBang hvor reserne af "verdenspartklen" voksede. Først var universet homogent, én enkelt (partikel=bølgefunktion), ens overalt, men stedkoordinaterne, der i starten var (x, y, z) = (0, 0, 0), voksede, og tiden kunne defineres som en funktion af stedkoordinaterne, dvs tiden begyndte at gå !.
Men bølgefunktionen var jo alt for stor, den måtte deles op i mindre dele (store partikler) som blev til mindre partikler som især protoner og neutroner. Så forblev verden ikke homogen, tiden definerbar ud fra (x,y,z), og entropien er større end 0 og den vokser hver gang der "rodes rundt i gryden".
Eller sagt på en anden måde: I begyndelsen var hele verden samlet i ét punkt, tyngdekraften var for stor til at noget kunne slippe væk, men så kom BigBang og universet begyndte at udvide sig. Først da opstod tiden. Eller: Der var ikke noget før, for tiden gik slet ikke og klokken var 0 (absolut tid). Et sted hvorfra intet kan slippe væk, det er det der kaldes et sort hul.
Tyngdekraften var først så stor at intet kunne slippe væk, men efterhånden blev tyngdekrften mindre og der kunne dannes mindre kernepartikler og den oprindelige bølgefunktion blev til flere mindre. Efter ca. 380 tusinde år var universet ikke længere homogent, men bestod af især protoner, neutroner og elektroner.

Den kosmiske bagrudsstråling
Elektroner kunne først opstå da universet var stort nok, og en elektron fylder ca. en million gange mere end atomkernen eller en proton. Men så skete det: Universet blev stor nok til at der kunne dannes elektroner, protonerne med deres positive ladning tiltrak elektronernr med deres neative ladning, og de gik sammen i et kvantespring. Den overskydende energi blev udsendt som lys, det er "den kosmiske baggrundsstråling" som man stadig kan se jævnt fordelt i alle retninger, omend bølgelængden i den mellemliggende tid er blevet meget større i takt med universets udvidelse.
Lyset blev dannet med bølgelængder, som blev større i takt med universet udvidelse, så det undslupne lys efterhånden har fået en meget større bølgelængde. Man kan måle baggrundsstrålingen i dag og måle bølgelængderne. Det beviser at verden blev skabt ved en bestemt begivenhed: "Big Bang", og der findes ingen anden måde eller guddom der kan forklare den. Den kosmiske baggrundsstråling er derfor beviset for at der har været et "Big Bang" og at verden ikke blev skabt af en gud. Hvis vi forestiller os at der var en "Gud" og at "Han" havde skabt den kosmiske baggrundsstråling, så skulle "Han" have gjort det i den hensigt at narre os til at tro på at der ikke fandtes en "Gud".


Einsteins ækvivalensprincip og Einsteins ligning.
Einsteins ligning: E=mc2 er nok Einstein's mest berømte ligning, den siger at energi og masse er ækvivalente, for ikke at sige det samme, men når en masse bevæger sig med en hastighed sammenlignelig med lyshastigheden kommer der der et ekstra led med: Einsteins ligning: E2 = m2•c4 + (m•v)2c2. For masseløsde partikler, først og fremmest fotoner, gælder dog E=h•f , se *. Der findes antipartikler til næsten alle partikler dog ikke fotoner, man siger at fotonen er antpartikel til sig selv. Mørkt stof er det usynlige stof som vi kan regne ud er til stede men ikke direkte kan se eller føle, herunder "Mørk energi"...
fotonen er antpartikel til sig selv. Mørkt stof er det usynlige stof som vi kan regne ud er til stede men ikke direkte kan se eller føle, herunder "Mørk energi"...

I det følgende afsnit tror jeg på at mørk energi frastøder almindeligt, synligt stof - men nu har jeg været til PodCast hos professor i fysik Jeffrey S. Hangst – Institut for Fysik og Astronomi, Århus Universitet, og tilknyttet CERN i Schweitz - og han har lavet Antibrint (en form for mørk energi) og målt på hvordan det påvirkes i et tyngdefelt, og siger at det tiltrækkes i et tynggdefelt omtrent som normalt stof. Når man har en modstrid mellem teori og eksperiment så plejer man at give eksperimentarikerne ret, pokkers osse, men hvis de aligevel tager fejl så kan jeg forklare nogle af universets store gåder, ikke mindst BigBang, så jeg har ikke slettet dette afsnit men kun givet det rød baggrund, for at markere at det er tvivlsomt.
Men altså, jeg tror ikke selv på at Anti-stof ikke frastødes, eller osse...

Mørk energi (1)
er noget stof med noget så eksotisk som negativ energi og derfor også negativ masse, da E=m•c2. Newton lavede Newtons tyngdelov: Tyngdekraften = G•m1•m2/r2.
Hvis den ene masse er positiv og den anden er af mørkt stok med negativ masse så bliver F negativ, så almindeligt stof (m1 positiv) og mørkt stof (m2 negativ) frastøder hinanden.
Fra Wikipedia: I de mest accepterede teorier om Universet, opererer man med det indtil videre hypotetiske begreb mørk energi. Denne energi kan ikke vekselvirke med elektromagnetisme og dermed ikke med fotoner og kaldes derfor mørk. Et mindretal af forskere mener ikke, at mørk energi eksisterer.
Mørk energi frastøder normalt (synligt) stof, så selvom det må dannes i et kraftigt tyngdefelt f.eks. i galakserne så frastøder det bagefter galakserne, og efter lang tid havner det ofte i det enorme mellemrum i universet mellem galakserne. Men det må formodentligt først dannes i galakserne ved en proces:
  Proces 1:    intet -> noget + antinoget
Der er ikke noget til hinder for at proces 1 kan foregå, hvis antinoget har en negativ masse, det kunne være mørk energi (eneste kendte eksempel). Men den omvendte proces:
  Forbudt:     noget + antinoget -> intet 
Det kan ikke lade sig gøre, antinoget frastøder noget så de ikke så nemt støder sammen. Desuden skule entropien blive mindre ved processen "forbudt" i strid med al erfaring, ved at i enhver proces vil entropien enten vokse eller forblive uændret.
proces 1 må - efter min mening - ske inde i galakserne, hvor der er stærke tyngdefelter til stede. Her er jeg dog ikke enig med alle, mange mener at processen sker i det enorme mellemrum mellem galakserne. Et mærkeligt fænomen: Der må så danes en anelse mere mørk energi end almindeig energi, det har jeg ingen god forklaring på!
Men hvis vi tror på at den sker i galakserne og andre steder hvor der er megen tyngdekarft (ved Big Bang, nær sorte huller, ved quasarer osv), så kan man forklare BigBang, universets udvidelse og stjernenes accelererende hastiged væk fra hinanden, ved at det mørke stof frastøder det normale stof. Det er interessant at proces 1 ikke opfører sig "pænt" da den ikke overholder Årsagssætningen: "Alt har en årsag" hvoraf man kan udlede at "Intet kommer af intet". Årsagssætningen er én af logikkens love.
Proces 1 ovenfor kan så osse skrives som et diagram:

Robert Storm Pedersen kom med en humoristisk tilføjelse: "intet kommer af intet, undtagen lommeuld". Desuden har jeg læst om
casimir-effekten (se osse wikipedia's ikke fyldestgørende forklaring) at dén kommer af intet, så den er et andet eksempel på at årsagssætningen ikke altid gælder.
Hvis vi har to masser og den ene masse er positiv og den anden er af mørkt stof med negativ masse, så bliver m1•m2 negativ ( i Newtons tyngdelov) . Så almindeligt stof (m positiv) og mørkt stof (m negativ) frastøder hinanden (Newton's tyngdelov:  Tyngdekraften = G•m1•m2/r2 ) .
Ligning 1 strider i nogen grad med den almene revilitetsteori, hvor det påstås at der ikke findes en måde hvorpå man kan se om man befinder sig i et tyngdefelt eller et accelerationsfelt, for hvis proces 1 kan foregå må det være et tyngdefelt - eller húr, jeg er ikke sikker på at denne indvending holder vand.
For fotoner gælder at m=0 og energien er E=h•f . Se også

Mørk energi (2)
Man troede for ikke så længe siden at univeset udvidelseshastighed, (=Hopplekonstantenen) blev mindre og mindre, men nyere målinger viser klart at det er lige omvendt, og det skylldes formodentligt at den mørke energi der hele tiden dannes ved proces 1 i tyngdefeltet frastødes i den modsatte retning. Da der hele tiden dannes mere mørk energi accelereres frastødningen, og derfor bliver farten i alles flugt fra alle størrer.
Frastødningen presser den mørke energi væk fra galakserne, det gør osse at den især findes i det gigastore tomrum mellem galakserne. Den mørke energi vekselvirker ikke på nogen anden kendt måde med universets "normale" stof bortset fra gennem denne negative tyngdekraft.
Newtons 3.lov siger at hvis et legeme (her den mørke energ) påvirker et andet legeme (her det synlige stof mm. i en galakse), så vil dette andet stof påvirke det første med en lige så stor, modsat rettet kraft. Så galakserne frastøder altså den mørke energi, som derved efterhånden presses ud i det enorme rum mellem galakserne. Det er derfor ikke lykkedes nogen at få fat i ret meget af den mørke energi og undersøge dens andre egenskaber, men den vekselvirker ikke så meget med det synlige stof på nogen anden kendt måde end gennem tyngdekraften, det vil sige, mann kan godt tage mørk energi som en samlerbetegnelse for det stof der frastøder almindeligt stof.
Har positronen (elektronens antipartikel) monstro en masse? Jeg vil gerne tro den er gjort af antistof, dvs sort energi, og derfor har en negativ masse. Tilsvarende så antiprotonen, den er antipartiklen til protonen, så den skulle så osse have negativ masse. Og hvis antiprotonen reagerede med en positron skulle der kunne dannes en antineutron, osse med negativ masse, og da den ikke hart nogen ladning (ingen forstyrrende elektriske kræfter) skulle det være relativt nemt at måle om den blev tiltrukket eller frastødt i en tyngdefelt. Det ville jo være interessant hvis nogen havde målt det !!!
Litt: : 2.det foto af stjernerne viser 3 kæmpestore galakser der bliver presset ind mod hinanden af noget mørkt stof der må ligge udenom dem.
Foruden mørk energi indeholder universet også sort stof, men det er noget ganske andet. Sort stof har en masse som næsten alt andet stof og tiltrækker derfor alt andet stof, dog undtagen mørk energi.
Der er megen tvivl om hvor meget der er af de 3 former for masse, nogen siger 5% synligt stof, 10% mørkt stof og 85% mørk energi, men de synes at have glemt at den mørke energi har negativ masse, så den mørke energi skulle udgøre 125% af universets masse, og det synlige stof -25%.

BigBang's dannelse
Ved BigBang var der enten ingenting eller osse var alt stof først samlet i et punkt (t,x,y,z)=(0,0,0,0). Så man vidste hvor alting var og dermed var entropien nul. Men der kunne tænkes at foregå én proces:
Process I
-det er måske lidt sært i virkeligheden. Proces 1 kræver jo et tyngdefelt, og verden var først punktformig (r=0) og massen var også 0 (?) så Newtons tyngdeliv bliver 0/0 = måske 0? måske 17 milliarder N? i alle fald et ubestemt tal.
Når proces I har kørt mange gange har vi både stof og anistof, de frastøder hinanden så især hvis noget af stoffet samler sig i én klump så frastøder det antistoffet og så er bigBang i hvert fald begyndt og tiden går... man kan godt opfatte nutiden som en senere fase af Big Bang.

Kvasarer og mælkeveje:
Det dannede stof fra BgBang blev til quasarer (quasistellare stjerneobjekter, gigagiga store) som spredte støv ud der samledes i mælkeveje hvor det bl.a. dannede stjerner, stjernerne og quasarerne omdanede først brint til helium hvorved der dannedes energi så stjernerne lyste, senere blev der dannet lidt tungere grundstoffer som f.eks kulstof, kvælstof og ilt, op til jern som noget af det tungeste. De fleste stjerner har et "liv" eller "cyclus" hvor de på et tidspunkt eksploderer (bliver til en supernova) og så kan de danne endnu tungere grundstoffer bl.a. uran ved at skyde kernepartikler, især neutroner, ind i de melemtunge atomers kerner. På sjernens gamle plads dannes der så et sort hul, så ingenting -heller ikke lyset - kan slippe bort. Er massen mindre dannes i stedet en pulsar (= en neutronstjerne), der roterer meget hurtigt og udsender pulserende lys, og ved endnu mindre masse bare en hvid dværg, dvs en stjerne der er for lille til at der kan ske (atomare) kerneprocesser i stjernens kerne.

Og én gang til:
BigBang er en forudsætning for at definere en tid, og efter tiden blev dannet så begyndte entropien at vokse ( eller måske tidligere?).
Der var for lidt plads til elektroner og fotoner, der var først kun nogle få, gigastore superstrenge, de dannede først gigaenorme verdenspartikler" der først var alt stof, men det var ustabilt og omdannedes igen til hadroner der så blev til... "noget" der igen blev til neutroner + protoner + elektroner. Det tog nogen tid, fordi elektronerne bruger meget plads og universet var ikke så stort dengang. Men universets udvidelse kølede universet af, og da det blev koldere kunne protonerne og elektronerne gå sammen og danne brint. Ved denne proces frigøres der noget energi som bliver til radiobølger, Den kosmiske bagrundsstråling.
Dette lys Dette lys kan man stadig se, det har en meget større bølgelængde end det oprindeligt havde, fordi bølgelængden bliver større i takt med at universet udvider sig.
Den kosmiske baggrundsstråling beviser at verden blev dannet af BigBang. Man kan ikke forklare den med at det var en Gud der havde skabt verden, for så skulle "Han" have skabt den med det formål at narre os til at tro på at der ikke havde været en gud der skabte verden.

Darwinisme

Darwinisme som den er fremsat af Darwin er teorien om arternes udvikling, de mest egnede får flest børn og overlever gennem dem døden. På denne måde fremmes de heldige egenskaber. For at blive en god teori skal der tilføjes elementer fra Mendels arvelghedslære og læren om kromosoner. Så kan man forklare hvordan det højere liv har udviklet sig fra simplere livsformer, og de simplere livsformers dannelse kan så tilskrives tilfældigheder hvor de rette forhold er til stede - eller måske mystiske rumvæsner. Jeg går ud fra det er så meget almen viden at alle kender det.
Bemærk også forskellen mellem den tid der er gået side livets skabelse, hvis Gud har skabt verden hhv. hvad man er kommet frem til ved studier af fossiler: Jorden blev dannet for måske 6000 år siden hvis vi tror på biblen og at det er Guds skaberværk, men studier af fossiler og radioaktive stofer i dem viser at jorden blev skabt for ca. 4½ milliarder år siden. Så mellem de to aldre er der altså en faktor 45000000000/6000 = 75000000 = 75 millioner, hvoraf der måske har været liv på jorden i halvdelen af tiden, altså ca. en faktor 38 millioner man har regnet galt ved at bruge biblen.

Usikkerhedsrelationer

Ligegyldigt hvad man måler er der en vis måleusikkerhed, dog, hvis man f.eks tæller antallet af mennesker i en sporvogn så vil der jo altid være et helt antal, uden måleusikkerhed, bare man har talt dem omhygeligt. Men i kvanteftysikkken, det er mikrokosmos i op til atomar størrelse, er begreberne mere spegede. Hvis man vil måle et atom eller atomar partikel, eller noget der er endnu mindre, så gælder der noge spegede regler for hvor stor måleusikkerheden mindst må være.
Hvis vi i et koordinatsystem (x,y,z) har en partikel med massen m og hastigheden vx, så har den impulsen i x-retningen m•vx = px = massen gange hastigheden vx, og tilsvarende for y- og z- retningen.
I det følgende vil jeg se på bl.a. nogle positioner og hastigheder, og de små atomare partikler mm. har nemlig ikke en bestemt position, de viser sig at være både partikler og bølger på én gang, og kan beskrives som bølgefunktioner dvs ligesom en sky kan man se nogle steder hvor de er og hvor de ikke er, men der er ikke en skarp overgang, så man kan ikke bestemme den nøjagtige position x uden at der bliver et vist interval hvor man nok ved de befinder sig indenfor, men ikke hvor. Jeg bruger tegnet Δ foran x om intervallet - eller strengt taget halvdelen af det interval den ligger indenfor, så intervallet bliver 2•Δx. Endvidere bruger jeg Plancks konstant h og den afledte størrelse ћ=h/2π.
Så gælder Heisenberg's usikkerhedsrelationer :       
  Δx•Δpx >= ћΔy•Δpy >= ћ Δz•Δpz >= ћ Δt•ΔE >= ћ  
I microcosmos
betyder usikkerhedsrelationerne alting, størelsesordenen er af samme størrelsesorden som ћ og partikler og bølger er bare to forskellige måder at betragte stoffet(materien) på, og et stofs egenskaber kande minde om bølgers egenskaber eller partiklers egenskaber eller begge dele, for stofet kan forunderligt nok have egenskaber fra begge stofgrupper. Mikrokosmos er uforudsigelig.

I macrocosmos
betyder usikkerhedsrelationerne ingenting, for ħ er et ekstrtemt lille tal, ca. 10-33 J·s, så vi kan udregne f.eks hvordan stjernerne dannes ved at se hvordan de først så ud og så bruge fysikkens love til at rege ud hvordan de kommer til at se ud om ét sekund eller om ét år, og når vi kender det kan vi gentage udregningen. Man bruger samme metode, dog med ret små trin, hvis man som metrolog vil regne vejret ud, eller som geolog der vil regne jordens udvikling ud. Man forudsiger på denne måde fremtiden, makrokosmos er forudsigelig.

I Det levende univers
Vi kan ikke forudsige hvilke planter der bliver syge og dør og hvilke corona-virusvarianter der kommer i fremtiden. Det skyldes at det levende univers er en mellemting mellem mikrokosmos og macrokosmos. Hvis der fødes et menneskebarn der tilfældigvis udvikler sig til en Putin- eller Hitler-type, så opstår der krige og/eller bygges store paladser. Det kan ikke forudsiges om der opstår krige eller bygges store paladser, fordi "Det levende univers" er uforudsigeligt, bl.a. på grund af kromosonerne (generne) der somme tider laver mutationer (en egenskab fra mikrokosmos) som det levende er i stand til at "løfte op" til makrokosmos.

Livet
Nu er vi fremme ved nutiden, sådan da, jordens alder er 4,54 milliarder år, altså ca. ⅓ af uiniversets alder. Der er fundet spor af tidligere liv i en klippeblok fra Grønland der var fra en 3,7 milliarder år gammel aflejring. Fundet er noget kontroversielt, det handler om nogle mikrober fundet i en
3.7 milliarder år gammel klippe - vi kan dog ikke sikkert vide at de fundne mikrober ikke er havnet i klippen længe efter at efter at klippen var dannet. Desuden véd vi ikke spor om hvorvidt der findes endnu ældre livsformer i universet udenfor jorden. For slet ikke at tale om de mange milliarder stjerner der findes i mælkevejen, eller i de øvrige mange milliarder mælkeveje der findes, der findes sandsynligvis liv udenfor jorden.

Døden

Døden er en forudsætning for livet, uden den ville der med tiden blive alt for mange menesker og dyr på jorden. At vi alle skal dø engang har vi vidst lige så længe vi har levet, derfor er der ikke grund til at frygte døden.
Når vi dør stopper vores liv. Efter lidt tid kommer der ingen nerveimpulser = ingen tanker, og kropen adskiller sig ikke fra andet dødt materie.
Levende matriale er levende matriale, især fordi det har et stofskifte.
Når vi er blevet så gamle at vi ikke længere kan få børn, og vores børn er fløjet fra reden, så kunne det være tid for at dø, og gerne ved at få nogen til at æde sig, så kødet på den måde kan genopstå.
NB: Jeg drømmer måske om at blive ædt og bliver ved med at skrive om kannibalisme. Men i stedet kan man jo bé om at blive slået ihjel på så mange andre måder, og hvis man ønsker det kan man osse få liget bortskaffet på mange andre måder (begravelse, ligbrænding, blive ædt af rovdyr osv). Så når jeg skriver om kannibalsme mener jeg bare aflivning, men er kroppen ikke syg af noget smitsomt
er det da spild af godt kød ikke at lade sig æde.
Jeg har intet belæg for at skrive, at mine tanker og personlighed på nogen måde skulle kunne overleve døden. Men vi har trosfrihed hertillands, så uden skygge af bevis vil jeg gerne tro på at der bliver noget åndligt tilbag af os efter døden, men det er ren spekulation, i virkeligheden tror jeg ikke selv på det. Så de følgende afsnit om kannibalisme, at jeg trods dette kunne skrive om noge som helst form for liv efter døden, viser at jeg alligevel har nogen tro på en eller anden form for liv efter døden, selvom det er ren spekulation. De atomer og molekyker som kroppen består af bliver jo ikke slået ihjel ligesom "mig", ? vel ?

Man kan osse få liget bortskaffet på mange andre måder (begravelse, ligbrænding, blive ædt af rovdyr osv). Så når jeg skriver om kannibalsme mener jeg bare aflivning, men er kroppen ikke syg af noget smitsomt er det da spild af godt kød hvis man ikke bliver ædt - hovsa, et godt argument: stop madspild !

NYKANNIBALISME
Når jeg er blevet myndig må jeg have den frihedsrettighed at gøre med min egen krop hvad jeg vil, herunder at tillade andre at slå mig ihjel, f.eks ved at lade dem æde mig. Det skulle så kræve en form for skriftelig, underskrevet tilladelse hvis man vil lade andre slå en selv ihjel straffrit. Og når man er blevet så gammel som jeg er, og alligevel snart skal dø, så synes jeg det må være dejligt at blive ædt, mærke hvordan ens kød omskabes og kan blive ungt igen.
Hvis en kvinde er blevet uønsket gravid kan hun få fjernet fosteret indtil 12.te uge, evt kan tidsfristen forlænges. Jeg synes tidsfristen skulle forlænges indtil gerne ½ år efter fødslen. Efter tidsfristen på ½ år må man ikke dræbe eller æde et andet meneske uden udtrykkeligt samtykke, dog må en mor gerne dræbe og evt æde sit eget barn hvis barnet selv ønsker det, og hun (MK) har en mynighedspersons tilladelse. Hvis barnets mor ikke lever kan dets værge eller værger træde i stedet.
Læs osse om lægetjek inden man lader sig æde her. Husk: Mennesket er en invasiv art, der for øjeblikket truer med at forurene jordkloden så det meste liv uddør. Det skyles overbefolkning, f.eks er Danmarks befolkning vokset fra ca. 4½ millioner mennesker i 1950-erne til ca. 7 millioner i 2022, en stigning på 40-50%!.
Selv er jeg blevet en gammel mand og kan på en måde godt tænke mig snart at dø ved at der kom en flok kannibaler og åd mig. Jeg kender ganske vist ikke nogen kannibalflokke, men hvis jeg en dag skulle møde en sådan flok burde der ikke være noget til hinder for det, og jeg sørger da for at have sul på kroppen der kunne tiltrække eventuelle kannibaler (se foto).
Men ak- som loven er er det strengt forbudt at æde andere menesker selvom de skulle give lov til det (det er usømmelig omgang med lig). Jeg kan tilføje, at i min familie var der flere gamle mennesker der sultede sig selv ihjel da de blev gamle - en uværdig død.

Det må være en frihedsret at gøre alt der ikke skader andre, herunder osse at begå selvmord osse ved at tillade kannibaler at æde en selv. Det kan ikke være rigtigt at det er forbudt og altså heller ikke at være kannibal ved at æde en person der har givet skriftelig tiladelse, evt skulle den skriftelige tilladelse først godkendes hos en passende myndighedsperson.
Denne myndighedsperson kunne kaledes kannibalinspektor eller kannibaltype A0, der har et bestemt distrikt og skal godkende en A1, A2, A3, ...., der leder kannibalerne C1 og evt C2, C3 ... osv. og gerne selv må være C1, C2 ... osv men skal kende dem der skal ædes: Gruppe B1 og evt B2, B3 ... osv. (kannibalfoderet), altså A1 kender B1'ernes ønsker, A2 kender B2'ernes ønsker osv, så tilsammen kender alle kannibaltype A'erne alle dem der skal ædes, og de skal tjekke at det er de rigtige folk der bliver ædt og at eventuelle specialønsker opfyldes. Og A-erne må desuden osse gerne være blandt B-erne og/eller C-erne.
B-erne er altså dem der vil ædes, og C-erne er de rigtige kannibaler, dem der æder B-erne. En person i gruppe C må godt samtidig være i gruppe B, på nær 1 af logiske grunde: Hvem skulle ellers æde den sidste?

 Kannibaltyper :
  A  Kanniballedere
  B  Dem der ædes
  C  Kannibaler
Sten Larris
Jeg prøvede med vilje at blive lidt fed, og det lykkedes vist lige lovlig godt hvis jeg vile leve et helt liv: Jeg tjekkede vægt og BMI så hovsa, håber på at det lykkes mig at tabe mig en smule igen, så mit BMI ligger ca. midt imellem overvægtig og fed.

Droger til dem der skal ædes:
De fleste, der skal ædes, eller bare slås ihjel, vil nok foretrække først at at få en eller flere droger og gerne i store doser, det kan f.eks være:
      Et sovemiddel, så de slås ihjel i sovende tilstand,
      Alkoholiske drikke
      Et smertestillende stof som paracetamol (pamol) eller gerne et i opiumsgrupen, f.eks morfin, heroin ...
      Eller tværtimod noget der forstærker følelserne som elskovs- og empatimidlet Oxytocin.
    Et hallucinogen, f.eks hash, LSD, Psilocybin, extacy, eller mere rolige droger f.eks. cocain. LSD er altid bedst- eller osse extacy.
    Stærke natskygger: Pigæble, Bulmert, Galnebær m.fl.
eller noget helt syttende, spørg din lokale kanniballeder
Kannibalerne eller andre kunne måske osse godt tænke sig nogle droger, så kanniballederne bør medbringe et godt stort udalg til sceancen.

Nykannibalisme 1

Ovenfor skrev jeg et forslag til hvad der skulle til for at tillade kannabalisme. Det skal naturligvis diskuteres godt igennem politisk, dvs det kræver politisk og folkelig opbakning fra flertallet, både fra høj og lav. Men så ender vi osse i et vidunderland, og vores lykke er gjort.

Nykannibalisme 2

I nykannibalisme 1 ovenfor lagde vægt på at det skulle være frivilligt, hvis man ikke vil ædes skal man ikke forretager sig noget. Så er der ikke grund til at gå og være bange for at blive ædt, så skal man bare lade være med at gå til en kanniballeder og bé om det.
Nu vil jeg være lidt mere striks, man skal afslå det hvis man bliver tilbudt at blive ædt, men forudsat at ikke alt for mange afslår, og at vi har nogle kannibaledere der forstår hvad de skal gøre, så har det nogle store fordele:
1)  Jorden forbliver intakt, den bliver ikke forurenet ihjel på grund af den invasive art mennesket
2) Vi undgår at gå til grunde i indavl, kan sågar forbedre vores race, hvis kanniballederne forstår hvem der skal ædes, ud fra et darwinistisk synspunkt
3) Vi har ingen problemer med invandring, blot vi giver og forlanger det samme af indvandrere som af indfødte Danskere; dog skal indvandrene altid give samtykke til at de enten må ædes eller vil æde andre, ellers får de ikke tilladelse til at indvandre.
x) Kriminelle der er idømt eller skal idømmes længere fængselsstraffe kan i stedet vælge at lade sig æde af kannibaler. Vi skal dog passe på at det ikke bliver opfatet som en ny form for straf - det må ikke være en straf, men skal være en valgfri mulighed !
Alle menesker bliver tilbudt at lade sig æde, evt efter de først er blevet til kabnnibaler type C. Hvis de er type C kan de ikke afslå at blive type B senere, men kan dog bede om udsættelse. Kannibaltype A0 er et ofentligt embede som alle kan søge om, hvis de har de nødvendige kvalifikationer, de skal kunne udvælge type B-erne blandt dem der bor i deres geografiske område, og udvælge nok gamle folk til at der bliver flere unge end gamle mennesker tilbage. De 3 punkter
1), 2) og 3) skal opfyldes bedst muligt, og vi skal undgå at spise alt for samfundsnyttige borgere. Desuden skal en kalliballeder type A0 søge at tilfredsstille alle de mange der selv søger om at blive ædt.
Ovenfor beskrev jeg et forslag til hvad der skulle til for at tillade kannabilisme. Jeg lagde vægt på at det skulle være frivilligt, hvis man ikke ville ædes skulle man ikke forretage sig noget, så var der ikke grund til at gå og være bange for at blive ædt, man skulle bare lade vær med at søge om det. Nykannibalisme(2) er en stramning: Man kan indkaldes til at blive ædt, men kan da osse søge om en (tidsbegrænset) udsættelse.
Et barn der ikke er myndigt, kan tvinges til at blive ædt på den lokale kannballeders opfordring, og (begge forædrer opfordrer til det, eller hvis den éne forældre er død og den anden opfordrer til det), eller hvis barnet selv går til kanniballederen og bér om det - dog: så skal kanniballederen sikre sig at det virkelig er barnets frie vilje.
For at søge om at blive ædt kan en voksen person udfylde en "på tro ov love" blanket fra sin lokale A0-kanniballedertype med:
  Navn, adresse og lignende.
Højde og vægt (Så body-mass-indeks (din vægt (kg) divideret med (højden2 (m2)) kan beregnes) og helst et nøgenbillede.
Evt Erhverv og gerne osse helbredsoplysninger (har du smitsomme sygdomme der kan true kannibalerne ?).
Ønsker om måden at blive ædt på (ædt levende eler slås i hjel først).
Må kroppen forarbejdes og sælges videre, f.eks. som dåsemad?
Ønsker om bestemte kannibaler og kanniballedere.

 
    moralprædiken :
For rigtigt at blive en succes så skal det være ærefuldt at blive ædt. Hvis man spørger sine børn om de vil ædes snart, og spise godt så de kan blive tykke og fede til de skal ædes, så skal de fleste helst sige ja, det skal være en del af vores moral.
Når man bliver gammel og hvis man gerne vil ædes, eller hvis man har mange børn og man gerne vil ædes, så kan man med fordel prøve at overtale nogle af børnene til at gå med på en fedekur og bagefter lade sig æde, så bliver de heller ikke ensomme, og der bliver extra kød til kannibalerne.
 


Kannibalistisk tilberedning

   
Jeg giver jer med glææde
det gode i min krop.
Mig må i gerne ææde,
hvis blot i spiser op.
Steg mig i tykke skiiver,
så kan du mæske dig.
Så dør jeg, men jeg bliiver
til jeres flæskesteg.
  Æderiet af en levende person (B) bør normalt starte med at barbere kroppen. Så steges begge ben, men det er svært at skære benene af B uden at B forbløder og dør. Prøv først at stege benene så blodet stivner (koagulerer) og stik så i benene, der må ikke komme rødt blod ud, koaguleret blod er brunt. Når blodet har den rigtige farve, skær benene fra, spørg B om han/hun vil smage på sig selv.
Spræt så maven op og fjern indvoldene. Nu fylder korpus mindre, og med lidt held kan B være i ovnen - ellers må B på en grillrist over bålet. Begynd gerne at spise benene mens resten af B steger videre.
Prøv osse at lave flæskesvær af ryghuden, rids den ret dybt men helst uden at skære huden helt igennem. Gnid så med rigeligt salt og læg stegen i en bradepande med ryggen nedad og hæld koldt vand ved. Steg først i en ca. 200°C varm ovn i ½ time, vend så stegen og steg videre, ca. 2 timer eller til sværen er lysebrun. Strax efter at stegen er ude af ovnen kan man med en håndholt varmepistol stege sværen sprød.

Verdens frelse

Verden er fuld af atommagter med atomvåeben, og der skal et under til for at de ikke bliver brugt. Der har været demonstrationer i USA hvor demonstranterne bar bar skilte son "Nuke Iran". Med andre ord, hvis vi intet gør vil der før eller senere udbryde en eller flere atomkrige, er det to af stormagterne vil hele verden få det at føle og muligvis gå til grunde. Putin har mange gange truet med en atomkrig hvis Rusland bliver angrebet, måske er meget bluff men vi véd ikke hvor meget.
Jeg har
på min hjemmeside foreslået at NATO greb ind mod Rusland da krigen mod Ukraine brød ud, Joe Biden sagde fra og kanske han gjorde rigtigt i ikke at gå ind i krigen? Lige nu (november 2022) ser det ud som Ukraine vinder krigen, ikke mindst takket være hjælpen fra USA. Så der er for længst fyret op til en 3.je verdenskrig. Efter en 3.je verdenskrig i stor målestok kommer en atomvinter i adskillige år, det er der ikke meget der kan overleve, især ikke mennesker.
Krige starter altid som følge af sciale problemer, f.eks. på grund af overbefolkning og social nød, og her kan nykanibalisme hjælpe.