: Tilbage til startsiden

Teoeien om alt

  : Big Bang teorien, universets skabelse
  : Dannelsen af sort stof, det er en spekulation
  : Darwinisme, livets skabelse
  : Liv og død
  : nykannibalisme

Vi har "sætninger" der kan deles op efter sndsynligheden for at de er sande:
Spekulationer: Sætninger der er ren fantasi eller ønsketænkning, uden bevis. Eks: "der eksisterer en Gud". Denne sætning har mange skarpsindige folk i tidernes løb forgæves søgt at bevise, og alene det faktum at man ikke kunne bevise den er en form for modbevis. men så i 60-erne kom beviset for at det i hvert fald ikke var en gud der havde skabt verden, og det er jo alvorligt når man har kaldt "Gud" for "skaberen".
Hypoteser:Spekulationer der kan delvist sandsynligøres
Teorier:Hypoteser der kan sandsynligøres, så man ikke kan være itvivl om at de er rigtige, i hvert fald i hovedtrækkene. Eks: Darwinismen som den blev foreslået af Darwin. Han sagde bl.a. at Individer har fænotypiske variationer, og disse variationer kan nedarves. Hans tilhængere tog dog fejl på visse punkter, således påstod nogen at giraffen fik sin lange hals ved at gå og strække hals'. Det er ikke rigtigt, den lange hals er en arvelig egenskab den er født med, det ligger i chromosonerne og generne, og at chromosonerne fandtes vidste man intet om på Darwin's tid. Det var en munk, Gregor Mendel, der fandt de grundlæggede love for arvelige egenskaber. Så [Darwinismen kombineret med Mendel's lære] (=Nydarwinismen) er teorien, mens Darwinismen mangler en forklaring på hvorfor, og derfor nærmest er en hypotese.
Fakta : Teorier der er blevet bevist. Eks: Jorden er rund, det sagde allerede Aristoteles: Man ser det ved måneformørkelseer, når jorden kaster sin skygge på månen - skygen er rund.BigBang


Tid og rum var i starten 0, klokken var 0 = -14,7 milliarder år, og verden var samlet i ét punkt (t=0, x=0, y=0, z=0), der var uendelig orden, "man" vdste hvor alting var: (0,0,0,0), så
entropien var 0. Ved BigBang begyndte de at vokse, nogle af stedkoordinaterne (t, x, y, z) var forskellige fra 0, det er uorden, så entropien voksede. Hvorfor det skete véd man ikke, men hvis det ikke var sket ville man ikke kunne spørge hvorfor det ikke var sket, dvs svaret er en betingelse for at man kan stille spørgsmålet, og så er spørgsmålet ikke noget spørgsmål, det er en af logikkens love.

Eller sagt på en anden måde: I begyndelsen var hele verden samlet i ét punkt, tyngdekraften var for stor til at noget kunne slippe væk, men det begyndte at udvidesig efter BigBang. Eller: Der var ikke noget før, for tiden gik slet ikke og klokken var 0 (absolut tid). Et sted hvorfra intet kan slippe væk, det er det der hedder et sort hul.
Da det begyndte at udvidede sig var tyngdekraften så stor at ikke engang lyset kunne undslippe, men efterhånden som universet udvidede sig blev tyngdekraften mindre, og på et tidspunkt kunne tyngdekraften ikke længere holde på lyset som slap fri, og bevægede sig udefter med lysets hastighed, med andre ord universet udvider sig med lysets hastighed.
Lyset havde da en bestemt bølgelængde, som blev større i takt med universets udvidelse, så det undslupne lys efterhånden har fået en størrer bølgelængde, det er det der i dag kaldes den kosmiske baggrundsstråling, og man kan se den og måle bølgelængden af den den dag i dag.
Den kosmiske baggrundsstråling er beviset for at verden blev skabt ved en bestemt begivenhed: "Big Bang", og der findes ingen anden måde eller guddom der kan forklare den. Den kosmiske baggrundsstråling er beviset for at der har været et "Big Bang" og at verden ikke blev skabt af en gud.

Spekulation om sort stof og sort energi.

Der var ingen tid før BigBang, men lad os antage at der inden BigBang fandtes negativ tid (dette er uacceptabelt og gør det efterfølgene til den rene spekulation)
OG lad os antage at hele verden dengang var a) én stor kernepartikel, eller var b) to store kernepartikler.
Hvad nu hvis b) og de to "verdenspartikler" tilfældigvis stødte sammen, eller
        hvis a) og "verdenspartiklen" henfaldt ligesom en atomkerne i et radioaktivt stof?
Så ville "verdenssituationen" svare til BigBang !
Det kunne også tænkes at BigBang kom først og så bagefter udsendtes sort stof og sort energi, eller at de to ting skete samtidigt.


Alt stof i verden ville først være en stor kvantemekanisk bølge der var homogen og udvidede sig med meget stor hast.
Den homogene verden kunne så på et tidspunkt klumpe sig sammen i en enkelt partikel, omend en stor en, og så henfalde ved at:
2:) Udsendel sort stof og sort energi
2:) BigBang
3:) udsendelse af lys
Ingen kender den præcise rækkefølge, selvøllgelig ikke. tiden er knapt nok opfundet! Måske de 2 første ting skete samtidigt?
Men spekulationen forklarer hvorfor de ting eksisterer, og at det mørke stof og den mørke energi eksisterer kan mam måle på tyngdekraften fra det mørke stof og energi. Så meget om mørkt stof og mørk energi, denne spekulation er kun et forslag til hvornår det blev dannet.

Herefter blev klokken 0, og resten af stoffet udvidede sig først som en homogen klump. På et senere tdspunkt dannede det klumper, hovedsageligt af brint. Universet var ikke længere homogent samtidig ned at flere lyspartikler undslap og det sorte hul forsvandt. Stoffet blev til synligt stof og tiden gik - i et homogent univers kan man ikke definere tid.
Først nu kan man sige at universet eksisterer og at
entropien vokser. lys (den kosmiske baggrundsstråling) og stoffet blev spredt helt jævnt ud i alle retninger. Efter yderligere lidt tid klumpede atomerne sig sammen, den før så homogene verden blev til atomekerner af synligt stof: Atomkernernes positive ladning blev neutraliseret af elektronernes negative lading - ved procesen hvor elektronerne suges ind mod atomkernen frigøres energi der bliver til lys. Dette lys var den kosmiske baggrundsstråling som stadig kan måles, den kan måles jævnt fordelt i alle retninger - dette er beviset for at verden blev dannet af BigBang. Man kan ikke forklare den hvis man tror på en Gud som skabte verden, for så skulle "Han" have gjort det med det formål at narre os til ikke at tro på gud.

Det dannede stof blev til quasarer (quasistellare stjerneobjekter, gigagiga store) som spredte støv ud der samledes i mælkeveje hvor det bl.a. dannedes stjerner, stjernerne og quasarerne omdanede først brint til helium hvorved der danneds energi så stjernerne lyste, senere blev der dannet lidt tungere grundstoffer som f.eks kulstof, kvælstof og ilt, op til jern som noget af det tungeste. De fleste stjerner har et "liv" eller "cyclus" hvor de på et tidspunkt eksploderer (bliver til en supernova) og så kan de danne tungere grundstoffer bl.a. uran ved at skyde kernepartikler, bl.a. neutroner, ind i de melemtunge atomers kerner. På sjernens game plads dannes der så et sort hul med en stor del af den gamle stjernes masse, og stoffet udenom bliver til stjernestøv der foruden bint og helium indeholder tungere og meget tungere grundstoffer.

Darwinisme

Darwinisme som den er fremsat af Darwin er teorien om arternes udvikling, de mest egnede får flest børn og overlever gennem dem døden. På denne måde fremmes de heldige egenskaber. For at blive en god teori skal der tilføjes elementer fra Mendels arvelghedslære og læren om kromosoner. Så kan man forklare hvordan det højere liv har udviklet sig fra simplere livsformer, og de simplere livsformers dannelse kan så tilskrives tilfældigheder hvor de rette forhold er til stede. Jeg går ud fra det er så meget almen viden at alle kender det.
Bemærk også forskellen mellem den tid der er gået side livets skabelse, hvis Gud har skabt den hhv. hvadman er kommet frem til ved studier af fossiler: Jorden blev dannet for måske 6000 år siden hvis vi tror på biblen og at det er Guds skaberværk, men studier af fossiler og radioaktive stofer i dem viser at jorden blev skabt for ca. 4½ milliarder år. Så mellem de to aldre er der altså en faktor 45000000000/6000 = 75000000 = 75 millioner , hvoraf der måske har været liv på jorden i halvdelen af tiden, altså ca. en faktor 38 millioner man har regnet galt ved at bruge biblen.


Livet

Nu er vi fremme ved nutiden, sådan da, jordens alder er ca. 4,54 milliarder år, altså ca. ⅓ af uiniversets alder. Der er fundet spor af tidligere liv i klippeblok fra Grønland der var fra en 3,7 milliarder år gammel aflejring. Fundet er noget kontroversielt, det handler om nogle mikrober fudet i en
3.7 milliarder år gammel klippe - vi kan dog ikke sikkertr at de fundne mikrober ikke er havnet i klippen længe efter at efter at klippen var danet. Desuden véd vi ikke spor om hvorvidt der findes endnu ældre livsformer i universet udenfor jorden. For slet ikke at tale om de mange milliarder stjerner der findes i mælkevejen, eller i de øvrige mange milliarder mælkeveje der findes, der findes sandsynligvis liv udenfor jorden.

Døden

Døden er en forudsætning for livet, uden den ville der med tiden blive alt for mange menesker og dyr på jorden. At vi alle skal dø engang har vi vidst lige så længe vi har levet, derfor er der ikke grund til at frygte døden. Når vi dør stopper vores liv. Efter lidt tid kommer der ingen nerveimpulser = ingen tanker, og kropen adskiller sig ikke fra andet dødt materie.
Levende matriale er levende matriale, især fordi det har et stofskifte.
Dødt materiale kan kun blive til levende materiale ved at blive ædt, er det et stykke kød der bliver ædt spales proteinerne til amninosyrer der så går sammen igen til nye proteiner. På den måde får dyret eller mennesket der æder kødet nogle nye proteiner, der passer til deres DNA, heldigvis, forkerte proteiner i blodet er ren gft, sådan virker slangegift.
Når vi er blevet så gamle at vi ikke længere kan få børn, og ens børn er fløjet fra reden, så kan det være tiden for at dø, og gerne få nogen til at æde sig, så kødet på den måde kan genopstå.
NB: Jeg drømmer måske om at blive ædt og bliver ved med at skrive om kannibalisme. Men i stedet kan man jo bé om at blive slået ihjel på så mange andre måder, og hvis man ønsker det kan man osse få liget bortskaffet på mange andre måder (begravelse, ligbrænding, blive ædt af rovdyr osv). Så når jeg skriver om kannibalsme mener jeg bare aflivning, men er kroppen ikke syg af noget smitsomt er det da spild af godt kød hvis man ikke bliver ædt.

 Nykannibalisme (1)

Når jeg er blevet myndig må jeg have den frihedsrettighed at gøre med min egen krop hvad jeg vil, herunder at tillade andre at slå mig ihjel, f.eks ved at lade dem æde mig. Det skulle så kræve en form for skriftelig, underskrevet tilladelse hvis man vil lade andre slå en selv ihjel. Og når man er blevet så gammel som jeg er og alligevel snart skal dø, synes jeg det må være dejligt at blive ædt, mærke hvordan ens kød omskabes og kan blive ungt igen.

Hvis en kvinde er bllevet uønsket gravid kan hun få fjernet fosteret indtil 12.te uge, evt kan tidsfristen forlænges. Jeg synes tidsfristen skulle forlænges indtil gerne ½ år efter fødslen. Efter tidsfristen på ½ år må man ikke dræbe eller æde et andet meneske uden udtrykkeligt samtykke, dog må en mor gerne dræbe og evt æde sit eget barn hvis barnet ønsker det, eller hun har fået lov med en borgmesterkendelse eller lignende. Desuden kan man kræve samtyke fra personen, samt af den den biologiske far og/eller mor hvis personen ikke er myndig og har en nulevende biologisk far eller mor som opfstrer barnet og giver lov.
Husk: Mennesket er en invasiv art, der for øjeblikket truer med at forurene jordkloden så det meste liv uddør. Det skyles overbefolkning, f.eks er Danmarks befolkning vokset fra ca. 4½ millioner mennesker i 1950-erne til ca. 6 millioner i 2022, en stigning på 50 % !

Dette er ment som udkast til et lovforslag, så man i Danmark kunne lade sig æde af kannibaler hvis man har lyst til det, eller blive kannibal hvis der ellers er nogen der tillod at lade sig æde. Selv er jeg snart blevet en gammel mand og kunne godt tænke mig snart at dø ved at der kom en flok kannibaler og åd mig. Jeg kender ganske vist ikke nogen kannibalflokke, men hvis jeg en dag skulle møde dem burde der ikke være noget til hinder for det, og jeg sørger da for at have sul på kroppen der kunne tiltrække eventuelle kannibaler (se foto). Men ak- som loven er er det strengt forbudt at æde andere menesker selvom de skulle give lov til det (det er usømmelig omgang med lig). Jeg kan tilføje, at i min familie var der flere gamle mennesker der sultede sig selv ihjel da de blev gamle - en uværdig død.
Det må være en frihedsret at gøre alt der ikke skader andre, herunder osse at begå selvmord osse ved at tillade kannibaler at æde en selv. Det kan ikke være rigtigt at det er forbudt og altså heller ikke at være kannibal ved at æde en person der har givet skriftelig tiladelse, evt skulle den skriftelige tilladelse først godkendes hos en passende myndighedsperson. Denne myndighedsperson kunne kaledes kannibalinspektor eller kannibaltype A0, der har et bestemt distrikt og skal godkende en kannibalseance, det vil sige en seance hvor en eller flere navngivne personer fortæres. Til en seance med personer der ædes tilknyttes en eller flere seanceledere, kannibaltype A1, og evt osse A2, A3, .... der leder kannibalerne C1 og evt C2, C3 ... osv. og gerne selv må være C1, C2 ... osv men skal kende dem der skal ædes: Gruppe B1 og evt B2, B3 ... osv. (kannibalfoderet), altså A1 kender B1'ernes ønsker, A2 kenderr B2'ernes ønsker osv, så tilsammen kender alle kannibaltype A'erne alle dem der skal ædes, og de skal tjekke at det er de rigtige folk der bliver ædt og at eventuelle specialønsker opfyldes. Og A-erne må desuden osse gerne være blandt B-erne og/eller C-erne.
B-erne er altså dem der vil ædes, og C-erne er de rigtige kannibaler, dem der æder B-erne. En person i gruppe C må godt samtidig være i gruppe B, på nær 1 af logiske grunde: Hvem skulle ellers æde den sidste?
r
 Kannibaltype
 A  Kanniballedere
 B  Dem der ædes
 C Kannibaler
Droger til dem der skal ædes
De fleste, der skal ædes, eller bare slås ihjel, vil nok foretrække førsat at få en eller fleren droger og gerne i store doser, det kan f.eks være:
Et sovemiddel, så de slås ihjel i sovende tilstand,
Alkoholiske drikke,
Et smertestillende stof som paracetamol (pamol) eller gerne et i opiumsgrupen, f.eks morfin, heroin ...
Et hallucinogen, f.eks hash, LSD, Psilocybin, eller mere rolige droger f.eks. cocain
Stærke natskygger: Pigæble, Bulmert, Galnebær m.fl.
eller noget helt syttende, spørg din lokale kanniballeder.
Kannibalerne eller andre kunne måske osse godt tænke sig nogle droger, så kanniballederne bør medbringe et godt stort udalg til sceancen.


Creutzfeldt-Jakobs sygdom Det er en meget sjælden sygdom, hvor man hurtigt udvikler hukommelsesbesvær, svær demens og man dør indenfor ca. 1 år. Andre symptomer er muskelspjæt og usikker gang som tiltager over dage til måneder.
Årsagen til sygdommen er at hjernecellerne dør og hjernen bliver til en svampet masse. Omkring 5-10 % af dem der får sygdommen har en arvelig form, og nogle få bliver smittet evt ved fortæring af et dyr eller et menneske med sygdommen, i sjældne tilfælde erhverves Creutzfeldt-Jakobs sygdom ved smitte. Der er ca. 5 tilfælde årligt af sygdommen i Danmark. Behandlingen er kun lindrende.
Det er klart at en såden farlig sygdom skal bekæmpes, og tror nok at man har en test for om nogen har sygdommen og kan smitte . Den kan især smitte ved at man spiser et dyr eller menneske med sygdommen, især hvis nerverne i benmarv og hjerne spises. Den er næsten resistent overfor varmebehandling, man kan ikke stege sig fra problemet.

----------------------------------------------------------

Efter jeg havde skrevet ovenstående text blev jeg bange for hvordan "folk" ville reagere på det, men et par dage senere efter da det havde kørt rundt i hovedet på mig en del tid mærkede jeg, at jeg føle mig som en kujun ikke at have lagt teksten frit frem men gemt et sted hvor ingen kunne se den - jeg føler mig dog sikker i min sag. Piet Hein skrev en gang:
Den der vivler på sin sag,
han er slagen før sit slag.

og
Mange spekulere på
hvad at folk de tænke må.
Der er kun ét at sige dertil:
At folk de må tænke hvad fa´en de vil

Jeg fik meget tilfældigt besøg af en permakltur-fan som spurgte mig om han måtte tage et billede af mig, og jeg svarede ja på betingelse af at min tissemand kom med på billedet. Bagefter skammede jeg mig nok en smule men kan nu godt se at jeg gjorde det helt rigtige. Hvorfor skal jeg skamme mig over at være mand? Og nu kan jeg osse godt indse at jeg gjorde det helt rigtige. Så fortalte han mig om nogle indianere i Amazonas (?) hvor der ikke var gamle mennesker blandt stammens medlemmer, fordi når de nåede en vis alder gik de ud og begik selvmord. Det er da en god idé, når vi har alderen bør vi få nogen til at æde os og give ungdommen plads.
Når vi ikke gør det skyldes det en gudsfrygt, og der er jo ingen gud: I mange tusinde år har mennesket forgæves ledt efter et gudsbevis, men nu véd vi at det ikke er en gud der har skabt verden. Den blev skabt ved BigBang.
----------------------------------------------------------

Nykannibalisme (1 & 2)

Ovenfor skrev jeg et forslag til hvad der skulle til for at tillade kannabilisme. Jeg lagde vægt på at det skulle være frivilligt, hvis man ikke vil ædes skal man ikke forretager sig noget. Så er der ikke grund til at gå og være bange for at blive ædt, man skulle bare lade være med at gå til en kanniballeder og bé om det.
Nu vil jeg være lidt mere striks, man skal afslå det hvis man bliver tilbudt at blive ædt, men forudsat at ikke alt for mange afslår og vi har nogle kannibaledere der forstår hvad de skal gøre. Det har nogle store fordele:
1) Jorden forbliver intakt, den bliver ikke forurenet ihjel på grunds af den invasive art mennesket
2) Vi undgår at gå til grunde i indavl hvis kanniballederne forstår hvem der skal ædes, ud fra et darwinistisk synspunkt
3) Vi har ingen problemer med invandring, blot vi giver og forlanger det samme af indvandrere som af indfødte Danskere; dog skal indvandrene altid give samtykke til at de enten må ædes eller vil æde andre, ellers får de ikke tilladelse til at indvandre.
x) Kriminelle der er idømt elller skal idømmes længere fængselsstraffe kan i stedet vælge at lade sig æde af kannibaler. Vi skal dog passe på at det ikke bliver opfatet som en ny form for straf - det må ikke være en straf, men skal være en valgfri mulighed!

Det skal naturligvis diskuteres godt igennem politisk, dvs det kræver politisk og folkelig opbakning fra flertallet, både fra høj og lav. Men så ender vi osse i slaraffenland og vores lykke er gjort. Det bliver nu mit arbejde at skitsere detaljerne, og at de simple lovændringer jeg beskev i forrige "Nykannibalisme(1)"
er gennemført først.

Nykannibalisme (2)

Alle menesker bliver tilbudt at lade sig æde, evt efter de først er blevet til kabnnibaler type C. Hvis de er type C kan de ikke afslå at blive type B senere, men kan dog bede om udsættelse. Kannibaltype A0 er et ofentligt embede som alle kan søge om, hvis de har de nødvendige kvalifikationer, de skal kunne udvælge type B-erne blandt dem der bor i deres geografiske område, og udvælge nok gamle folk til at der bliver flere unge end gamle mennesker tilbage. De 3 punkter , 1), 2) og 3) skal opfyldes bedst muligt, og vi skal undgå at spise alt for samfundsnyttige borgere. Desuden skal en kalliballeder type A0 søge at tilfredsstille alle de mange der søger om at blive ædt.
Øverst på denne side beskrev jeg et forslag til hvad der skulle til for at tillade kannabilisme. Jeg lagde vægt på at det skulle være frivilligt, hvis man ikke ville ædes skulle man ikke forretager sig noget, så var der ikke grund til at gå og være bange for at blive ædt, man skulle bare lade vær med at søge om det. Nykannibalisme(2) er en stramning: Man kan indkaldes til at blive ædt, men kan da osse søge om en (tidsbegrænset) udsætttelse.

Det skal naturligvis diskuteres godt igennem politisk, dvs det kræver politisk og folkelig opbakning fra flertallet, både fra høj og lav. Men så ender vi osse i slaraffenland og vores lykke er gjort. Vi må skitsere detaljerne, og de simple lovændringer jeg beskev i forrige "Nykannibalisme" skal være gennemført først.
Som før er der 3 typer kannibaler, hvis du har gemt det hedder de:
Kannibaltype
A Kanniballedere
B Dem der ædes
C Kannibaler


Alle menesker bliver tilbudt at lade sig æde, evt efter de først er blevet til kabnnibaler type C. Hvis de er type C kan de ikke afslå at blive type B senere, men kan dog bede om udsættelse. Kannibaltype A0 er et ofentligt embede som alle kan søge om, hvis de har de nødvendige kvalifikatner, de skal kunne udvælge type B-erne blandt dem der bor i deres geografiske område, så 1), 2) og 3) opfyldes bedst muligt, befolkningstilvæksten forsinkes, og vi undgår at spise alt for samfundsnyttige borgere, og kan desuden tilfredsstille alle de mange der søger om at blive ædt.

For at søge om at blive ædt skal man udfylde en "på tro ov love" blanket fra din lokale A0-kanniballedertype med:
  Navn, adresse og lignende.
Højde og vægt (Så body-mass-indeks (din vægt (kg) divideret med (højden2 (m2)) kan beregnes) og helst et nøgenbillede.
Evt Erhverv og gerne osse helbredsoplysninger (har du smitsomme sygdomme der kan true kannibalerne).
Ønsker om måden at blive ædt på (ædt levende eler slås i hjel først).
Må kroppen forarbejdes og sælges videre, f.eks. som dåsemad?
Ønsker om bestemte kannibaler og kanniballedere.