:  Retur til startside
:  Retur til HTML-koder
 : Koder til alle almindelige tegn
 : Koder til Symbol-tegnsættet
:  Sammenlign to skrifttyper
:  Oversigt over skrifttyper
 
nødvendige  & koder 
 &    &     Og-tegn
 " " Citationstegn
    Hårdt mellemrum
 < &lt; Mindre end
 > &gt; Større end
MMM  
overflødige  & koder 
 æ  Æ  &aelig; &AElig;  
 ø  Ø &oslash; &Oslash;  
 å  Å &aring; &Aring;  
 © &copy; Copyright
 ® &reg; Registreret varemærke
 é  É &eacute; &Eacute;  
 è  È &egrave; &Egrave;  
 ë  Ë &euml; &Euml;  
 ê  Ê &ecirc; &Ecirc;  
 ã  Ã &atilde; &Atilde;  
MMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM
 

 
Samtlige tegn kan skrives som   &#xx;   hvor xx er et tal :
  xx0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 19
  00           
  20       ! " # $ % & '
  40 ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
  60 < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O
  80 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c
100 d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
120 x y z { | } ~     ƒ ˆ Š
140 Œ         ˜ š œ     Ÿ
160   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³
180 ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
200 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û
220 Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
240   ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 
 
I felterne med brun baggrundsfarve kommer der med Netscape til at stå noget der begynder med &, f.eks. &#128;   mens Internet Exlorer skriver et "tegn findes ikke" tegn () og de øvrige browsere et "tegn findes ikke tegn" undtagen tegn nr 128: og i Opera og Chrome tegn nr 142: og tegn nr 158:


&#0; :  �&#128; :  €&#129; :  
&#141; :  &#142; :  Ž&#143; :  
&#144; :  &#157; :  &#158; :  ž


De 6 tegn, nr. 9 10 11 12 13 32, er alle ens som blanktegn - og skæres ned til ét tegn, hvis der står flere lige efter hinanden.
Nr. 160, derimod, er lig &nbsp;
Nr. 9 er ikke tabulator; jeg har ét sted set det forsøgt anvendt, men det virker desværre ikke.
 
 
Eksempelvis tegnet Æ kan indtastes på 5 forskellige måder: Forresten kan man også bruge Hex-tal : , så skal der et x efter # tegnet: &#xC6; skriver Æ da Hextal C6 = 198

&xxx; notationen har den ulempe, at kildeteksten bliver mindre forståelig - hvor det er muligt er det derfor rarest at få selve tegnet ind i kildeteksten.

Sære tegn laves bedst med UNICODE-tegn :   . Der findes skrifttyper med sære tegn, her er skrifttypen Symbol bedst, men tegnene ser ikke ligedan ud med alle browsere og styresystemer.