Symbol
  xx0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819      
  20   ! " # $ % & '
  40 ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
  60 < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O
  80 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c
100 d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
120 x y z { | } ~     ƒ ˆ Š
140 Œ      ˜ š œ   Ÿ
160   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³
180 ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
200 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒÓ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û
220 Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
240   ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ    
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819
Tegnsættet virker med Netscape 4.7 og I.Explorer 4.0
men ikke med Netscape 6.2    .. og det er jo noget lort, da man ikke véd hvilken browser der bruges af den der læser siden.
Fra en browser hvor tegnsættet virker kan du kopiere tegnene over i et billedbehandlingsprogram: Når tegnsættet er fremme kopier skærmen med PrintScreen-tasten. Skift til billedbehandlingsprogrammet og tast Ctrl-V. Klip det tegn ud du skal bruge, og gem det som 2-farvet gif med transparent baggrund.
Nogle tegn i symbol får tabellens celle til at udvide sig - det gælder adskillige tegn før nr. 32, og tegn nr. 255.
Tegn nr. 160, der er mellemrumstegn &nbsp; i de andre tegnsæt, er i symbol normalt også mellemrumstegn, men i visse box-elementer har den bredden 0 !  som om der slet ikke var noget.
Tegnene med lyserød skrift og/eller mørkerød baggrund ser forskelligt ud på IBM-pc og MAC-pc.
Tegnene nr. 127-128-129-141-142-143-144-157-158 er tvivlsomme, så her har jeg givet dem en tabel hver:
  127      
  128      
  129      
  141      
  142    Ž  
  143      
  144      
  157      
  158    ž