Small Fonts
  xx0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819      
  20             ! " # $ % & '
  40 ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
  60 < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O
  80 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c
100 d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
120 x y z { | } ~  ƒ ˆ Š
140 Œ ˜ š œ Ÿ
160   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³
180 ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Ç
200 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ù Ú Û
220 Ü Ý Þ ß à á â ã ä ç è é ê ë ì í î ï
240   ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ù ú û ü ý þ ÿ  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819
Small Fonts burde kunne lses, selvom bogstaverne er meget sm.
Nedenfor str den samme tekst skrevet med hhv small fonts og times, i forskellige strrelser:
SizeSmall FontsTimes
1mm Size = 1mm Size = 1mm
1.8mm Size = 1.8mm Size = 1.8mm
1.9mm Size = 1.9mm Size = 1.9mm
2mm Size = 2mm Size = 2mm
2.1mm Size = 2.1mm Size = 2.1mm
2.2mm Size = 2.2mm Size = 2.2mm
2.3mm Size = 2.3mm Size = 2.3mm
2.4mm Size = 2.4mm Size = 2.4mm
2.5mm Size = 2.5mm Size = 2.5mm
2.6mm Size = 2.6mm Size = 2.6mm
2.8mm Size = 2.8mm Size = 2.8mm
2.9mm Size = 2.9mm Size = 2.9mm
3mm Size = 3mm Size = 3mm
3.0mm Size = 3.0mm Size = 3.0mm
3.2mm Size = 3.2mm Size = 3.2mm
3.4mm Size = 3.4mm Size = 3.4mm
3.6mm Size = 3.6mm Size = 3.6mm
3.8mm Size = 3.8mm Size = 3.8mm
4mm Size = 4mm Size = 4mm
5mm Size = 5mm Size = 5mm
6mm Size = 6mm Size = 6mm
7mm Size = 7mm Size = 7mm
8mm Size = 8mm Size = 8mm
9mm Size = 9mm Size = 9mm
10mmSize = 10mmSize = 10mm