: Retur til startside  : Retur til javaScript-startside   

OPERATORER

 Operator Virker på Eksempler
= mellem variabel og  "noget"  tillægger variabel værdien "noget", "noget kan godt være et regneudtryk. Eks:
 
Vær opmærksom på, at objekter tildeles værdi    "by reference".
+ mellem tal eller strenge        :  klik for flere eksempler
+ (unary) Foran ét tal 
++ Foran et tal
 efter et tal
 
- mellem tal 
- (unary) Foran ét tal 
-- Foran et tal
 efter et tal
 
+= mellem tal eller strenge 
*   /
*=  /=
 mellem tal  gange og dividere
  a*=b virker ligesom  a=a*b ,    a/=b som  a=a/b
%
%=
 mellem tal   modulus (rest ved heltalsdivision): a%=b er det samme som a=a%b
= =    ! =    mellem "noget"  Returnerer true eller false alt efter om de to noget er ens:      
= = = mellem "noget"  Returnerer true hvis de to noget er ens og af samme type:   Hvis a=2 og b=2 er 
<
<=
 mellem tal  Returnerer true hvis første tal er mindre end det andet tal
  tilsvarende mindre end eller lig med
>    >= mellem tal  som ovenfor med størrer end hhv størrer end eller lig med
! foran boolsk  NOT: ! true = false og visa versae
|| mellem boolske  Or (eller): true hvis mindst det éne af de boolske er true
&& mellem boolske  And (og): false hvis mindst det éne af de boolske er false
^^ mellem boolske  Xor: True hvis det ene ! = det andet. MEN virker ikke i JavaScript
~ foran heltal  bitvis NOT: ~(1+2+8+256)=
| mellem heltal  bitvis Or: (1+256)|(2+4+256)= = (1+2+4+256) = summen af de bits der er ON på mindst den ene.
& mellem heltal  bitvis And:(1+256)&(2+4+256)= = summen af de bits der er ON på begge.
^ mellem heltal  bitvis Xor: (1+256)^(2+4+256)==(1+2+4)  = summen af de bits der er forskellige
a^~a=-1 altid: 257^~257 =       a^a= 0 altid: 257^257 =
<< mellem heltal  shift left: Alle bits, undtagen fortegnbit, rykker til venstre.     x<<n er x*2n. Er x ikke et heltal rundes den numeriske værdi ned, er n ikke et heltal fås uforudsigelige resultater. Der regnes med 31 bits foruden fortegnsbit, og bits der ryger ud til venstre skiftes ind igen til højre: Er n>31 trækkes 32 fra: 17<<32 = 17<<0 =
>>
>>>
 mellem heltal  shift right: Alle bits rykker til højre. =230-5    >> flytter ikke fortegnsbit,  men >>> gør.
 -=  *=   /=   %=   |=   &= 
 ^=   <<=   >>=  >>>=                    mellem tal        
 Alle udtryk er af formen  tal1 x= tal2  hvor x er en operator nævnt ovenfor.
 Det sætter tal1 = tal1 x tal2     += operatoren er nævnt ovenfor.  |=   &=   Se eksempel
 ? : (boolsk)? a : b   Hvis boolsk er true er det lig a, ellers er det lig b     a og b kan udmærket godt være funktioner der returnerer en funktionsværdi.   eks:  a =  (7 = = 8) ?  5 :  6   sætter  a = 
 ( , ) ( sætning1,sætning2 )  Udfør både sætning1 og sætning2, men returner kun funktionsværdien fra sætning2.    eks:    a = (5+1 , 7+2)   sætter  a = 
Jeg skrev engang fejlagtigt: return 7.787*f+0,137931034
skønt jeg mente                 return 7.787*f+0.137931034
og returværdien fra min funktion blev derfor 137931034
 void  void sætning  Udfør sætning, men uden at returnere en funktionsværdi. eks:    a = void 17+1    sætter  a = 
 typeof  sætning ell. variabel  Find typen, f.eks   typeof a =    da a= fra ovenfor, og NaN er en konstant der tilhører typen number. NB: Alle objecter er af typen object, uanset objecttype.
 new  objecttype  Opret nyt object, tildel evt værdi med new objecttype(værdi). Eks: a=new Number(17). Der oprettes et objekt a af typen Number med a.valueOf() = 
 delete object, objekters ejendom,
element i Array
 Fjern object mm. Eks: delete a .   Nu er typeof a = 
NB: typeof a bør nu være undefined; dette virker med I.Explorer og Netscape 6; men Netscape 4.7 har uændret typeof a = object
 this  object i window-hirakiet  Det objekt der lige nu behandles. Eks:
<script>function skiftnavn(o){
       o.value='Nyt navn' }</script>
<input type=button value='gammelt navn' onClick=skiftnavn(this)>
          
 

Eksempler med bitvis operatorne    !  |=  &=

x |= y   er det samme som   x = x | y
x &= y   er det samme som   x = x & y
x=..x=0x=1x=2x=falsex=true
 
 
 :  Til toppen af siden