:  Retur til startside  :  Til JavaScript startside

GLOBALE   FUNKTIONER   OG   KONSTANTER    

   Globale funktioner     
    Boolean()
    clearInterval()
    clearTimeout()
    eval()
    isFinite()
    isNaN()
    Number()
    parseFloat()
    parseInt()
    setInterval()
    setTimeout()
    String()
       Globale konstanter     
  
    Infinity
    NaN
    undefined

GLOBALE   FUNKTIONER

Funktion Forklaring, Eksempel, afprøvning af eksempel, kommentarer til eksempel
setTimeout("Funktion()", ms) ms er antal milisekunder, når tiden er gået kaldes Funktion().
Gåseøjnene omkring "Funktion()" er ulogiske men påkrævede.
Den regnes somme tider for en metode tilhørende objekttype window.
 :  Klik for eksempel, klokken vises.
  clearTimeout(xxx) xxx er en variabel defineret ved xxx=setTimeout("funk()",ms), virkningen af denne setTimeout bliver s† annuleret.
setInterval("Funktion()", ms) ms er antal millisekunder, Funktion vil så blive kaldt hver gang der er gået et tidsrum på ms.
Gåseøjnene omkring "Funktionsnavnet()" er ulogiske men påkrævede.
setInterval regnes somme tider for en metode tilhørende objekttype window.
  clearInterval(xxx) xxx er en variabel defineret ved xxx=setInterval("funk()",ms), virkningen af denne setTimeout bliver s† annuleret.
  eval(regneudtryk) regneudtrykket udregnes og er eval's funktionsv‘rdi, resultatet bliver en tom streng hvis det ikke er et regneudtryk.
eval("2"+"3") = 
eval(2+3)=
eval(" "+"2"+" ")=
↑ med blødt mellemrum i " "
↓ med hårdt mellemrum i " "
eval(" "+"2"+" ")=
eval("2 æbler")=[giver fejl i fejlkonsol]
 
a="2"; b="3"; eval(a+b) = 
a="2"; b="3"; eval(a-0+b)=
a="2"; b=3; eval(a+b)=
a=2; b="3"; eval(a+b)=
a="2"; eval(a+3)=
a=2; b=3; eval(a+b)=
a="2"; b="3";eval(a)+eval(b)=
 
isFinite(udtryk ell. variabel)
Returnerer true hvis udtryk/variabel er tal, og ikke NaN eller infinity.
function skrivc()
{document.write('c='+c+' og isFinite(c) = '+isFinite(c)+'<br>');}
var findesej; skrivc(findesej); var c=0; skrivc();
c=3/c; skrivc();
c='Olsen'; skrivc();


 
isNaN(udtryk ell. variabel)
Returnerer true hvis udtryk ell. variabel ikke er et tal.
findesejisNaN(findesej) =
"8"+"8"isNaN("8"+"8") =
"8+8"isNaN("8+8") =
x="8"+"8"isNaN(x) =
x="8+8"isNaN(x) =
x="8+8"isNaN(eval(x)) =
"3/8"isNaN("3/8") =
x=Number.MAX_VALUEisNaN(x)=
x=InfinityisNaN(x)=
x=NaNisNaN(x)=
parseInt(streng)
parseFloat(streng)
prøver at lave streng om til heltal (Int)  eller flydende-komma-tal (Float)
  Hvis strengen starter med et sådant tal returneres dette, resten af strengen er ligegyldig. Eks:   parseInt("21.3e2 øl") =     parseFloat("21.3e2 øl") =
 var x="21.3e2øl"; parseFloat(x) = (uændret)  var x="øl21.3e2"; parseFloat(x) =  var x="  21,3e2 øl"; parseFloat(x) =   (komma i stedet for punktum går ikke an, men foranstillede mellemrum (blødt eller hårdt) er ligegyldige).
 
Boolean(var eller objekt)
prøver at lave var/objekt om til true eller false.
function skrivb(){document.write('b='+b+' og '
+'Boolean(b) = '+Boolean(b)+'<br>')}
skrivb(findesej); var b=0; skrivb(); b=3/b; skrivb(); b=Number('Olsen'); skrivb(); b='35 Olsen 24'; skrivb(); b=1; skrivb(); b=new date(1970, 0, 1, 1, 1, 2); skrivb();
 
Number(var eller objekt)
prøver at lave var/objekt om til et tal.
function skrivy(){document.write('y='+y+' og '
+'Number(y) = '+Number(y)+'<br>')}
skrivy(findesej); var y=0; skrivy(); y=3/y; skrivy(); y='35 Olsen 24'; skrivy(); y=true; skrivy(); y=false; skrivy(); y=new date(1970, 0, 1, 1, 1, 2); skrivy();
Number(Datoobjekt)=antal ms siden 1. januar 1970 kl. 0 GMT (=kl. 1 dansk tid)
 
String(noget)
Laver noget om til en streng.
function skrivs(){document.write('s='+s+' og '
+'String(s) = '+String(s)+'<br>')}
skrivs(findesej); var s=0; skrivs(); s=3/s; skrivs(); s=true; skrivs(); s=new date(1970, 0, 1, 1, 1, 2); skrivs();

 
GLOBALE KONSTANTER

Navn Forklaring
NaN Not a Number. Returneres bl.a. af en regneoperation, der som input har fået noget der ikke kan tolkes som et nummer. 2/"Olsen" =
Infinity Uendelig, eller størrer end Number.MAX_VALUE =
undefined En variabel, der er erklæret, men ikke har fået tildelt en værdi.

var findesej; document.write(findesej);
     
En ikke-defineret "noget" til et objekt (men giver somme tider fejlmelding).
var o=new Date(); document.write(o.findesej);
     
Men det giver altid fejlmelding at henvise til en ikke-erklæret variabel: <input type=button value='Jeg henviser til uerklaeret' onclick='alert(uerklaeret)'>
       
   
 :  Til toppen af siden