Overskrift: VERDENS SKABELSE, OG KANNIBALISME .. eller ..
BigBang
Til Illustreret Videnskab, redaktionen.
Denne fil er skrevet af mig i sproget HTML (HyperTekstMarkingLanguage), ref. www.stenlarris.dk/Teorien_om_Alt.htm og er forslag til en artikel i "Illustreret Videnskab".
Jeg er uddanet CdScient (emeritus), min adresse er Sten Larris, Nørrevangsvej 6, Rimsø pr 8500 Grenå, telefonnr 86339385, mail sten@stenlarris.dk. Hvis i synes artiklen er for lang kan i slette fra Nykannibalisme (1) eller fra afsnittet lige ovenover der slutter ned "Efter jeg havde skrevet ovenstående text blev jeg bange for hvordan ...", eller til nøds alt med kannibalisme, undtagen billedet af mig Vikingpostaj.jpg , som i så fald kunne få underteksten "Det er bare Sten Larris"
osse er min måde at skrive også og ikke en tyrkfejj. Betaling: Jeg synes 5000 kr ville være en rimelig betaling, men et eler andet andet beløb vil osse være i orden, og jeg vil gerrne have 20 eksemplarer af "Illustreret Videnskab" oveni.

Entropi

akt med ar universet udviddede sig.
Lyset blev dannet med bølgelængder, som blev større i takt med universet udvidelse, så det undslupne lys efterhånden har fået en meget større bølgelængde. Man kan måle baggrundsstrålingen Den beviser at verden blev skabt ved en bestemt begivenhed: "Big Bang", og der findes ingen anden måde eller guddom der kan forklare dén.
Den kosmiske baggrundsstråling er derfor beviset for at der har været et "Big Bang" og at verden ikke blev skabt af en gud. Hvis vi forestiller os at der var Entropi er et mål for graden af uorden. Forestil dig at du har ryddet helt op, alting liggger på sin på sin kendte plads, strømper i dén skufe, underbukser i den næste osv, du vèd hvor alting befinder sig, så er entropien nul. Men så efter en vis tid ved du nok, så liggere det meste blandet i de forskellige skuffer eller på gulvet, alting roder, man kan sige at så er entropien vokset. Entropi er et fint ord for graden af uorden.
Entropien betegnes normalt med bogstavet S, og ΔS er tilvæksten i entropi - tegnet Δ er det græske bogstav DELTA og er normalt brugt i betydningen "tilvækst i". Der gælder:
Ved en isoleret (isoleret betyder her at der ikke udveksles energi og/eller entropi med omgivelserne) proces vokser entropien eller er konstant, ΔS >= 0.
Tilføres varmemængden ΔQ stiger entropien med  ΔS = ΔQ/T hvor T er den ablolutte temperatur = cesciustemperaturen+363,15oC, eller
Boltzmanns entropiformel: S=kB/ln Ω hvor k står fot Boltzmann's konstant = 1,380649 · 10^ -23 J/K. (Ludwig Boltzmanns (1844-1906) entropiformel - ej at forveksle med Stefan-Boltsmanns konstant) og ln står for den naturlige logaritme: Hvis ln A = x så er ex = A. e er Eulers konstant = 2,7182818284590452353602. Klokken 0 (Ved BigBang) var hele universets entropi 0.


BigBang (1)


Tid og rum var i starten 0, klokken var 0 = -14,7 milliarder år, og verden var samlet i ét punkt (t=0, x=0, y=0, z=0), så der var uendelig orden, "man" vidste hvor alting var: i (0,0,0,0), så entropien var 0. Hele verden var samlet i én universalpartikel (ren en spekulation), og den udsendte "først" Først var ikke defineret dengang, da tiden slet ikke gik noget mørkt stof - dette er ren spekulation og mistede noget masse. Så kom BigBang hvor reserne af "verdenspartklen" voksede i rumfang og koordinaterne voksede. Først var universet homogent, én enkelt (partikel=bølgefunktion), ens overalt, men stedkoordinaterne, der i starten havde været (x, y, z) = (0, 0, 0), vokser, og tiden kunne defineres som en funktion af stedkoordinaterne, dvs tiden begyndte at gå !
Men bølgefunktionen var jo alt for stor, den måtte deles op i mindre dele (store partikler) som blev til mindre partikler som især protoner og neutroner. Så forblev verden ikke homogen, tiden definerbar ud fra (x,y,z), og entropien (Når man véd hvor alting er er etropien 0, men stedkoordinaterne vokser og det er irreversibelt) vokser hver gang der "rodes rundt i gryden", og det er irreversibelt.
Eller sagt på en anden måde: For 14,7 milliarder år siden var hele verden samlet i ét punkt, tyngdekraften var for stor til at noget kunne slippe væk, men så kom BigBang og universet begyndte at udvide sig. Først da opstod tiden. Eller: Der var ikke noget før, for tiden gik slet ikke og klokken var 0 (absolut tid). Intet kunne slippe væk, det var et sort hul. Men efterhånden blev tyngdekraften mindre og der kunne dannes mindre kernepartikler og den oprindelige bølgefunktion blev til flere mindre. Efter ca. 380 tusinde år var universet ikke længere homogent, men bestod af især protoner, neutroner og efterhånden osse elektroner.

Den kosmiske bagrudsstråling
Elektroner kunne først opstå da universet var stort nok, og en elektron fylder ca. en million gange mere end en atomkerne eller en proton. I nogle lærebøger er tallene fejlagtigt byttet om, så der står at elektronerne fylder meget MINDRE end atomkernen, men det er altså skrupforkert. Men så skete det: Universet blev stort nok til at der kunne dannes elektroner, protonerne med deres positive ladning tiltrak elektroner med deres neative ladning, og de gik sammen i et kvantespring (kvantespring betyder en overgang hvor elektronen går fra et højere energiniveau til et lavere (eller omvendt), det er ca. verdens mindste energiovergang). Den overskydende energi blev udsendt som lys, det er "den kosmiske baggrundsstråling" som man stadig kan se jævnt fordelt i alle retninger, omend bølgelængden i den mellemliggende tid er blevet meget større i ten "Gud" og at "Han" havde skabt den kosmiske baggrundsstråling, så skulle "Han" have gjort det i den hensigt at narre os til at tro at tro på at der ikke fandtes en "Gud".


Einsteins ækvivalensprincip og Einsteins ligning.
Einsteins ækvivalensprincip: Energien E = m•c2 = massen•lyshastigheden i anden   er nok Einstein's mest berømte ligning, den siger at energi og masse er ækvivalente, for ikke at sige det samme. Men når en masse bevæger sig med en hastighed sammenlignelig med lyshastigheden kommer der der et ekstra led med:
Einsteins ligning: ("E=energien, p=impulsen=m•v, v=hastigheden")  E2 = m2•c4 + (m•v)2c2. For masseløsde partikler, først og fremmest fotoner (= lyspartikler) , gælder dog at Energien = plancks konstant h • frekvensen = E = h•f Plancks konstant h=6,626070040·10^-34 J•s og f = frekvensen = antal svingninger pr. sek.

Mørk energi (1)
er stof med noget så eksotisk som negativ energi og derfor også negativ masse, da E=m•c2.
Newtons tyngdelov: Tyngdekraften = G•m1•m2/r2.   m1 og m2 er to masser, og G er en positiv konstant = 6.6743•10^-11 N^2•m-2
Hvis den ene masse er positiv og den anden er af mørkt stok med negativ masse (se næste kiapitel) så bliver F negativ, så almindeligt stof (m positiv) og mørkt stof (m negativ) frastøder hinanden.
Fra Wikipedia: I de mest accepterede teorier om Universet, opererer man med det indtil videre hypotetiske begreb mørk energi. Denne energi kan ikke vekselvirke med elektromagnetisme og dermed ikke med fotoner og kaldes derfor mørk. Et mindretal af forskere mener ikke, at mørk energi eksisterer.
Da mørk energi frastøder normalt (synligt) stof, og selvom det må dannes f.eks. i galakserne så frastøder det bagefter galakserne og efter lang tid havner det ofte i det enorme mellemrum i universet mellem galakserne. Men det må først dannes i galakserne eller andre steder hvor der er nok tyngdekraft, ved en proces:
  Proces 1:   Intet -> noget + antinoget
Der er ikke noget til hinder for at proces 1 kan foregå, hvis antinoget har en negativ masse, det kunne være mørk energi (eneste kendte eksempel). Men den omvendte proces:
  Forbudt:     noget + antinoget -> intet 
det kan ikke lade sig gøre, antinoget frastøder noget så de ikke så nemt støder sammen. Desuden skule entropien blive mindre ved processen "forbudt" i strid med al erfaring, ved enhver proces vil entropien enten vokse eller forblive uændret.
Proces 1 må ske inde i galakserne, hvor der er stærke tyngdekræfter til stede, men her er jeg dog ikke enig med alle, mange mener at processen sker i det enorme mellemrum mellem galakserne. Men hvis vi tror på at den sker i galakserne og andre steder hvor der er meget tyngdekarft (ved Big Bang, nær sorte huller, ved quasarer osv), så kan man forklare BigBang, universets udvidelse og at stjernene bevæger sig væk fra hinanden med stadigt størrer hastighed (og det gør de) ved at det mørke stof frastøder det normale stof, og det normale men usynlige stof.
Det er interessant at proces 1 ikke opfører sig "pænt" da den ikke overholder en af logikkens love nemlig årsagssætningen: "Alt har en årsag"- eller sagt på en anden måde: "Intet kommer af intet".
Robert Storm Pedersen kom med en humoristisk tilføjelse: "intet kommer af intet, undtagen lommeuld". Tag det som en sjov bemærkning, men desuden har jeg læst en meget svær artikel, næste uforståelig:
https://physicsworld.com/a/the-casimir-effect-a-force-from-nothing/ om noget andet der kaldes casimir-effekten, der osse kommer af intet.
Foruden mørk energi indeholder universet også sort stof, men det er noget ganske andet. Sort stof har en masse som næsten alt andet stof og tiltrækker derfor alt andet stof, dog undtagen mørk energi.
Der er megen tvivl om hvor meget der er af de 3 former for masse, nogen siger 5% synligt stof, 10% mørkt stof og 85% mørk energi, men de synes at have glemt at den mørke energi har negativ masse, så den mørke energi skulle udgøre (-85*100%)/(5+10-85)=125%  125% af universets masse, og det synlige stof -25%.

 illustration af proces 1
"intet" komer ind i billedet ovenfra og bliver spaltet i "noget" som bliver trukket til højre af tyngdefeltet og "anti-noget" som bliver trukket til venstre. Hvis tyngdefeltet skyldes et sort hul bliver "noget" sandsynligvis opslugt af det sorte hul, og "anti-noget" presset ud, ofte helt ud af galaksen med det sorte hul.
BigBang's dannelse
Ved BigBang var der enten ingenting eller osse var alt stof først samlet i et punkt (x,y,z,t)=(0,0,0,0). Så man vidste hvor alting var og dermed var entropien nul. Men der kunne tænkes at foregå én proces: Process I
Når proces I har kørt mange gange har vi både stof og anistof, de frastøder hinanden så især hvis noget af stoffet samler sig i én klump så frastøder det antistoffet og så er bigBang i hvert fald begyndt og tiden går... man kan godt opfatte nutiden som en senere fase af Big Bang.


Det dannede stof fra BgBang blev til kvasarer (quasistellare stjerneobjekter, gigagiga store) som spredte støv ud der samledes i mælkeveje hvor det bl.a. dannede stjerner, stjernerne og quasarerne omdanede først brint til helium hvorved der dannedes energi så stjernerne lyste, senere blev der dannet lidt tungere grundstoffer som f.eks kulstof, kvælstof og ilt, og efterhånden endnu tungere, op til jern som noget af det tungeste. De fleste stjerner har et "liv" eller "cyclus" hvor de på et tidspunkt eksploderer (bliver til en supernova) og så kan de danne endnu tungere grundstoffer bl.a. uran ved at skyde kernepartikler, bl.a. neutroner, ind i de melemtunge atomers kerner. På sjernens gamle plads Hvis massen og tyngdekraften er stor nok dannes der så et sort hul, der har en så stor masse at ingenting -heller ikke lyset - kan slippe bort. Er massen mindre dannes i stedet en pulsar (= en neutronstjerne), der roterer meget hurtigt og udsender pulserende lys, og ved endnu mindre masse bare en hvid dværg, dvs en stjerne der er for lille til at der kan ske (atomare) kerneprocesser i (sjernens) kernen.

Og én gang til:
BigBang er en forudsætning for at definere en tid, og efter tiden blev dannet så begyndte entropien at vokse ( eller måske tidligere?).
Der var for lidt plads til elektroner og fotoner (small>=lyspartikler, der var først kun nogle få, gigastore "superstrenge", de dannede gigaenorme "verdenspartikler" der først var alt stof, men det var ustabilt og omdannedes igen til hadroner (glem navnet "hadroner") der så blev til... "noget"=neutroner der langsomt og kun delvist omdannes til protoner+elektroner. Det tog nogen tid, fordi elektronerne bruger meget plads og universet var ikke så stort dengang. Men universets udvidelse kølede universet af, og da det blev koldere kunne protonerne og elektronerne gå sammen og danne brint. Ved denne proces frigøres der noget energi som bliver til lys, eller raiobølger, det er det samme bortset fra bølgelængden, det er Den kosmiske bagrundsstråling.
Dette lys Dette lys kan man stadig se, det har en meget større bølgelængde end det oprindeligt havde, fordi bølgelængden bliver større i takt med at universet udvider sig.
Den kosmiske baggrundsstråling beviser at verden blev dannet af BigBang. Man kan ikke forklare den med at det var en Gud der havde skabt verden, for så skulle "Han" have skabt den (dvs baggrundsstrålingen med det formål at narre os til at tro på at der ikke havde været en gud der skabte (Både baggrundsstrålingen og Big Bang) verden. Det første Liv må være skabt ved en (eller flere) tilfældighed(er) og darwinismen er læren om hvordan denne udvikling kqn have fundset sted:

Darwinisme

Darwinisme som den er fremsat af Darwin er teorien om arternes udvikling, de mest egnede får flest børn og overlever gennem dem døden. På denne måde fremmes de heldige egenskaber. For at blive en god teori skal der tilføjes elementer fra Mendels arvelghedslære og læren om kromosoner. Så kan man forklare hvordan det højere liv har udviklet sig fra simplere livsformer, og de simplere livsformers dannelse kan så tilskrives tilfældigheder hvor de rette forhold er til stede - eller måske mystiske rumvæsner. Jeg går ud fra det er så meget almen viden at alle kender det.
Bemærk også forskellen mellem den tid der er gået side livets skabelse, hvis Gud har skabt verden hhv. hvad man er kommet frem til ved studier af fossiler: Jorden blev dannet for måske 6000 år siden hvis vi tror på biblen og at det er Guds skaberværk, men studier af fossiler og radioaktive stofer i dem viser at jorden blev skabt for ca. 4½ milliarder år siden. Så mellem de to aldre er der altså en faktor 45000000000/6000 = 75000000 = 75 millioner, hvoraf der måske har været liv på jorden i ca. halvdelen af tiden, altså ca. en faktor 38 millioner man har regnet galt ved at bruge biblen.

Usikkerhedsrelationer

Ligegyldigt hvad man måler er der en vis måleusikkerhed, dog, hvis man f.eks tæller antallet af mennesker i en sporvogn så vil der jo altid være et helt antal, uden måleusikkerhed, bare man har talt lidt omhygeligt. Men i kvanteftysikkken, det er mikrokosmos i op til atomar størrelse, er begreberne mere spegede. Hvis man vil måle et atom eller atomar partikel, eller noget der er endnu mindre, så gælder der noge spegede regler for hvor stor måleusikkerheden mindst må være.
Hvis vi i et koordinatsystem (x,y,z) har en partikel med massen m og hastigheden vx, så har den impulsen i x-retningen m•vx = px = massen gange hastigheden vx, og tilsvarende for y- og z- retningen.
I det følgende vil jeg se på bl.a. nogle positioner og hastigheder, og de små atomare partikler mm. har nemlig ikke en bestemt position, de viser sig at være både partikler og bølger på én gang, og kan beskrives som bølgefunktioner dvs ligesom en sky kan man se nogle steder hvor de er og hvor de ikke er, men der er ikke en skarp overgang, så man kan ikke bestemme den nøjagtige position x uden at der bliver et vist interval hvor man nok ved de befinder sig indenfor, men ikke hvor. Jeg bruger tegnet Δ foran x om intervallet - eller strengt taget halvdelen af det interval den ligger indenfor, så intervallet bliver 2•Δx. Endvidere bruger jeg Planks konstant h= 6,626070040·10-34 Js (joule gange sekund). Én lyspartikel har energien h·frekvensen. h er Plancks konstant, opkaldt efter Max Planck, Tysk fysiker 1858-1948. ћ=h/2π er en afledt størrelse, kaldet h-streg.
Endvidere gælder Heisenberg's usikkerhedsrelationer opkaldt efter Werner Heisenberg (1901-1976, Nobelprismodtager og leder af det tyske atomvåbenprogram under krigen !) :             
  Δx•Δpx >= ћ  måleusikkerheden på x • måleusikkerheden på px >= ћ
Δy•Δpy >= ћ  måleusikkerheden på y • måleusikkerheden på py >= ћ
Δz•Δpz >= ћ  måleusikkerheden på z • måleusikkerheden på pz >= ћ
Δt•ΔE >= ћ  måleusikkerheden på tiden • måleusikkerheden på energien >= ћ
 
I microcosmos
betyder usikkerhedsrelationerne alting, partiklerne er af samme størelsesordenen er af samme størrelsesorden som ћ og partikler og bølger er bare to forskellige måder at betragte stoffet(materien) på, og et stofs egenskaber kan minde om bølgers egenskaber eller partiklers egenskaber eller begge dele, for stofet kan forunderligt nok have egenskaber fra begge grupper (stoffet er lavet af både partikler og bølger på én gang). Mikrokosmos er uforudsigelig.

I macrocosmos
betyder usikkerhedsrelationerne ingenting, for ħ er et ekstrtemt lille tal, ca. 10-33 J·s, så vi kan udregne f.eks hvordan stjernerne dannes ved at se hvordan de først så ud og så bruge fysikkens love til at rege ud hvordan de kommer til at se ud om ét sekund eller om ét år, og når vi kender det kan vi gentage udregningen. Man bruger samme metode, dog med ret små trin, hvis man som metrolog vil regne vejret ud, eller som geolog vil regne jordens udvikling ud. Man forudsiger på denne måde fremtiden, makrokosmos er forudsigelig.

Med Det levende univers mener jeg den verden hvor større dyr (mennesker, dyr, planter, svampe og lignende, eller store kolonier af mindre dyr mm ) påvirker udviklingen. Vi kan ikke forudsige hvilke planter der bliver syge og dør og hvilke corona-virusvarianter der kommer i fremtiden. Det skyldes at det levende univers er en mellemting mellem mikrokosmos og macrokosmos. Hvis der fødes et menneskebarn der tilfældigvis udvikler sig til en Putin- type, så kan der opstå en erobringskrig. Det kan ikke forudsiges om der opstår erobringskrige, fordi "Det levende univers" er uforudsigeligt, bl.a. på grund af kromosonerne (generne) der somme tider laver mutationer (en egenskab fra mikrokosmos) som det levende er i stand til at "løfte op" til makrokosmos.

Livet

Nu er vi fremme ved nutiden, sådan da, jordens alder er 4,54 milliarder år, altså ca. ⅓ af uiniversets alder. Der er fundet spor af tidligere liv i en klippeblok fra Grønland der var fra en 3,7 milliarder år gammel aflejring. Fundet er noget kontroversielt, det handler om nogle mikrober fundet i en 3.7 milliarder år gammel klippe - vi kan dog ikke sikkert vide at de fundne mikrober ikke er havnet i klippen længe efter at efter at klippen var dannet. Desuden véd vi ikke spor om hvorvidt der findes endnu ældre livsformer i universet udenfor jorden. For slet ikke at tale om de mange milliarder stjerner der findes i mælkevejen, eller i de øvrige mange milliarder mælkeveje der findes, der findes sandsynligvis liv udenfor jorden.

Døden

Døden er en forudsætning for livet, uden den ville der med tiden blive alt for mange menesker og dyr på jorden. At vi alle skal dø engang har vi vidst lige så længe vi har levet, derfor er der ikke grund til at frygte døden.
Når vi dør stopper vores liv. Efter lidt tid kommer der ingen nerveimpulser = ingen tanker, og kropen adskiller sig ikke fra andet dødt materie.
Levende matriale er levende matriale, især fordi det har et stofskifte.
Når vi er blevet så gamle at vi ikke længere kan få børn, og vores børn er fløjet fra reden, så kan det være tid for at dø, og gerne ved at få nogen til at æde os, "Stop madspild" !,  så kødet på den måde kan genopstå. NB: Jeg drømmer måske om at blive ædt og bliver ved med at skrive om kannibalisme. Men i stedet kan man jo bé om at blive slået ihjel på så mange andre måder, og hvis man ønsker det kan man osse få liget bortskaffet på mange andre måder (begravelse, ligbrænding, blive ædt af rovdyr osv). Så når jeg skriver om kannibalsme mener jeg bare aflivning, men er kroppen ikke syg af noget smitsomt er det da spild af godt kød hvis man ikke bliver ædt. Desværre er vore politikere næsten allesammen nogle værre pampere, de vil bestemme hvordan vi skal have lov til at dø - hvad rager det dem ?!
Jeg har intet belæg for at skrive, at mine tanker og personlighed på nogen måde skulle kunne overleve døden. Men vi har trosfrihed hertillands, så uden skygge af bevis vil jeg gerne tro på at der bliver noget åndligt tilbag af os efter døden. Så viser de følgende afsnit om kannibalisme, det at jeg trods dette kunne skrive om noge som helst form for liv efter døden, at jeg alligevel har nogen tro på en eller anden form for liv efter døden, selvom det er ren spekulation.
Man kan osse få liget bortskaffet på mange andre måder (begravelse, ligbrænding, blive ædt af rovdyr osv). Så når jeg skriver om kannibalsme mener jeg bare aflivning, men er kroppen ikke syg af noget smitsomt er det da spild af godt kød hvis man ikke bliver ædt - hovsa, et godt argument: stop madspild !

Når jeg er blevet myndig må jeg have den frihedsrettighed at gøre med min egen krop hvad jeg vil, herunder at tillade andre at slå mig ihjel, f.eks ved at lade dem æde mig. Det skulle så kræve en form for skriftelig, underskrevet tilladelse hvis man vil lade andre slå en selv ihjel. Og når man er blevet så gammel som jeg er, og alligevel snart skal dø, så synes jeg det må være dejligt at blive ædt, mærke hvordan ens kød omskabes og kan blive ungt igen.
Hvis en kvinde er blevet uønsket gravid kan hun få fjernet fosteret indtil 12.te uge, evt kan tidsfristen forlænges. Jeg synes tidsfristen skulle forlænges indtil gerne ½ år efter fødslen. Efter tidsfristen på ½ år må man ikke dræbe eller æde et andet meneske uden udtrykkeligt samtykke, dog må en mor gerne dræbe og evt æde sit eget barn hvis barnet ønsker det, og hun (MK) har en mynighedspersons tilladelse, politiet eller en type A0 kanniballeder. Hvis barnets mor ikke lever kan dets værge eller værger træde i stedet.
Husk: Mennesket er en invasiv art, der for øjeblikket truer med at forurene jordkloden så det meste liv uddør. Det skyles overbefolkning, f.eks er Danmarks befolkning vokset fra ca. 4½ millioner mennesker i 1950-erne til ca. 7 millioner i 2022, en stigning på ca. 50 % (Tallet 50% er udregnet: 4½ millioner + (40 % af 6 millioner =2,4 millioner) = 6,9 millioner rundet ned til 6 millioner). Selv er jeg blevet en gammel mand og kunne godt tænke mig snart at dø ved at der kom en flok kannibaler og åd mig. Jeg kender ganske vist ikke nogen kannibalflokke, men hvis jeg en dag skulle møde en sådan flok burde der ikke være noget til hinder for det, og jeg sørger da for at have sul på kroppen der kunne tiltrække eventuelle kannibaler (se foto ).
Men ak- som loven er er det strengt forbudt at æde andere menesker selvom de skulle give lov til det (det er usømmelig omgang med lig). Jeg kan tilføje, at i min familie var der flere gamle mennesker der sultede sig selv ihjel da de blev gamle - en uværdig død.

Det må være en frihedsret at gøre alt der ikke skader andre, herunder osse at begå selvmord osse ved at tillade kannibaler at æde en selv. Det kan ikke være rigtigt at det er forbudt og altså heller ikke at være kannibal ved at æde en person der har givet skriftelig tiladelse, evt skulle den skriftelige tilladelse først godkendes hos en passende myndighedsperson.
Denne myndighedsperson kunne kaledes kannibalinspektor eller kannibaltype A0, der har et bestemt distrikt og skal godkende en A2, A3, ...., der leder kannibalerne C1 og evt C2, C3 ... osv. og gerne selv må være C1, C2 ... osv men skal kende dem der skal ædes: Gruppe B1 og evt B2, B3 ... osv. (kannibalfoderet), altså A1 kender B1'ernes ønsker, A2 kender B2'ernes ønsker osv, så tilsammen kender alle kannibaltype A'erne alle dem der skal ædes, og de skal tjekke at det er de rigtige folk der bliver ædt og at eventuelle specialønsker opfyldes. Og A-erne må desuden osse gerne være blandt B-erne og/eller C-erne.
B-erne er altså dem der vil ædes, og C-erne er de rigtige kannibaler, dem der æder B-erne. En person i gruppe C må godt samtidig være i gruppe B, på nær 1 af logiske grunde: Hvem skulle ellers æde den sidste?

 Kannibaltyper :
  A  Kanniballedere
  B  Dem der ædes
  C  Kannibaler
Sten Larris
Jeg prøvede med vilje at blive lidt fed, men det lykkedes vist lige lovlig godt hvis jeg vile leve et helt liv: Jeg tjekkede vægt og BMI så hovsa, håber på at det lykkes mig at tabe mig en smule igen, så mit BMI ligger ca. midt imellem overvægtig og fed.

Droger til dem der skal ædes:
De fleste, der skal ædes, eller bare slås ihjel, vil nok foretrække førsat at få en eller fleren droger og gerne i store doser, det kan f.eks være:
      Et sovemiddel og/eller alkohol, så de slås ihjel i sovende tilstand,
      Et smertestillende stof som paracetamol (pamol) eller gerne et i opiumsgrupen, f.eks morfin, heroin ...
      Et hallucinogen, f.eks hash, LSD, Psilocybin, exeacy, eller mere rolige droger f.eks. cocain. LSD er altid bedst!
      Stærke natskygger: Pigæble, Bulmert, Galnebær m.fl.
eller noget helt syttende, spørg din lokale kanniballeder
Kannibalerne eller andre kunne måske osse godt tænke sig nogle droger, så kanniballederne bør medbringe et godt stort udalg til sceancen.

Creutzfeldt-Jakobs sygdom Det er en meget sjælden sygdom, hvor man hurtigt udvikler hukommelsesbesvær, svær demens og man dør indenfor ca. 1 år. Andre symptomer er muskelspjæt og usikker gang som tiltager over dage til måneder.
Årsagen til sygdommen er at hjernecellerne dør og hjernen bliver til en svampet masse. Omkring 5-10 % af dem der får sygdommen har en arvelig form, og nogle få bliver smittet evt ved fortæring af et dyr eller et menneske med sygdommen, i sjældne tilfælde erhverves Creutzfeldt-Jakobs sygdom ved smitte. Der er ca. 5 tilfælde årligt af sygdommen i Danmark. Behandlingen er kun lindrende.
Det er klart at en såden farlig sygdom skal bekæmpes, og jeg tror nok at man har en test for om nogen har sygdommen og kan smitte . Den kan især smitte ved at man spiser et dyr eller menneske med sygdommen, især hvis nerverne i benmarv og hjerne spises. Den er næsten resistent overfor varmebehandling, man kan ikke stege sig fra problemet.

Efter jeg havde skrevet ovenstående text blev jeg bange for hvordan "folk" ville reagere på det, men et par dage senere efter da det havde kørt rundt i hovedet på mig en del tid mærkede jeg, at jeg føle mig som en kujun ikke at have lagt teksten frit frem men gemt et sted hvor ingen kunne se den - jeg føler mig dog sikker i min sag. Piet Hein skrev en gang:
Den der tvivler på sin sag,
han er slagen før sit slag.
og
Mange spekulere på
hvad at folk de tænke må.
Der er kun ét at sige dertil:
At folk de må tænke hvad fa´en de vil

Jeg fik meget tilfældigt besøg af en permakltur-fan som spurgte mig om han måtte tage et billede af mig, og jeg svarede ja på betingelse af at min tissemand kom med på billedet. Bagefter skammede jeg mig nok en smule men kan nu godt se at jeg gjorde det helt rigtige. Hvorfor skal jeg skamme mig over at være mand? Og nu kan jeg osse godt indse at jeg gjorde det helt rigtige. Så fortalte han mig om nogle indianere i Amazonas (?) hvor der ikke var gamle mennesker blandt stammens medlemmer, fordi når de nåede en vis alder gik de ud og begik selvmord. Det er da en god idé, når vi har alderen bør vi få nogen til at æde os og give ungdommen plads.
Når vi ikke gør det skyldes det en gudsfrygt, og der er jo ingen gud: I mange tusinde år har mennesket forgæves ledt efter et gudsbevis, men nu véd vi at det ikke er en gud der har skabt verden. Den blev skabt ved BigBang.

Nykannibalisme 1

Ovenfor skrev jeg et forslag til hvad der skulle til for at tillade kannabalisme. Jeg lagde vægt på at det skulle være frivilligt, hvis man ikke vil ædes skal man ikke forretager sig noget. Så er der ikke grund til at gå og være bange for at blive ædt, man skulle bare lade være med at gå til en kanniballeder og bé om det.
Nu vil jeg være lidt mere striks, man skal afslå det hvis man bliver tilbudt at blive ædt, men forudsat at ikke alt for mange afslår, og at vi har nogle kannibaledere der forstår hvad de skal gøre, så har det nogle store fordele:
1)  Jorden forbliver intakt, den bliver ikke forurenet ihjel på grund af den invasive art mennesket
2) Vi undgår at gå til grunde i indavl, kan sågar forbedre vores race, hvis kanniballederne forstår hvem der skal ædes, ud fra et darwinistisk synspunkt
3) Vi har ingen problemer med invandring, blot vi giver og forlanger det samme af indvandrere som af indfødte Danskere; dog skal indvandrene altid give samtykke til at de enten må ædes eller vil æde andre, ellers får de ikke tilladelse til at indvandre.
x) Kriminelle der er idømt eller skal idømmes længere fængselsstraffe kan i stedet vælge at lade sig æde af kannibaler. Vi skal dog passe på at det ikke bliver opfatet som en ny form for straf - det må ikke være en straf, men skal være en valgfri mulighed !
Det skal naturligvis diskuteres godt igennem politisk, dvs det kræver politisk og folkelig opbakning fra flertallet, både fra høj og lav. Men så ender vi osse i et vidunderland, og vores lykke er gjort.

Nykannibalisme 2

Alle menesker bliver tilbudt at lade sig æde, evt efter de først er blevet til kabnnibaler type C. Hvis de er type C kan de ikke afslå at blive type B senere, men kan dog bede om udsættelse. Kannibaltype A0 er et ofentligt embede som alle kan søge om, hvis de har de nødvendige kvalifikationer, de skal kunne udvælge type B-erne bla
1), 2) og 3) skal opfyldes bedst muligt, og vi skal undgå at spise alt for samfundsnyttige borgere. Desuden skal en kalliballeder type A0 søge at tilfredsstille alle de mange der selv søger om at blive ædt.
Øverst på denne side beskrev jeg et forslag til hvad der skulle til for at tillade kannabilisme. Jeg lagde vægt på at det skulle være frivilligt, hvis man ikke ville ædes skulle man ikke forretage sig noget, så var der ikke grund til at gå og være bange for at blive ædt, man skulle bare lade vær med at søge om det. Nykannibalisme(2) er en stramning: Man kan indkaldes til at blive ædt, men kan da osse søge om en (tidsbegrænset) udsættelse.
Et barn der ikke er myndigt, kan tvinges til at blive ædt på den lokale kannballeders opfordring, eller hvis begge forædrer opfordrer til det, eller hvis den éne forældre er død og den anden opfordrrer til det, eller hvis barnet selv går til kanniballederen og bér om det - så skal kanniballederen dog sikre sig at det virkelig er barnets frie vilje.

Det skal naturligvis diskuteres godt igennem politisk, dvs det kræver politisk og folkelig opbakning fra flertallet, både fra høj og lav. Men så ender vi i et vidunderland og vores lykke er gjort. Jordens befolkningstal er steget til ca. 8 milliarder mennesker, det er altså for mange hvis vi osse vil bevare miljøet og bevare ret meget vild natur. Vi må skitsere detaljerne, og de simple lovændringer jeg beskev i forrige "Nykannibalisme" skal være gennemført først.
Som før er der 3 typer kannibaler, hvis du har gemt det hedder de:

Kannibaltype
A Kanniballedere
B Dem der ædes
C Kannibaler


Alle menesker bliver tilbudt at lade sig æde, evt efter de først er blevet til kabnnibaler type C. Hvis de er type C kan de ikke afslå at blive type B senere, men kan dog bede om udsættelse. Kannibaltype A0 er et ofentligt embede som alle kan søge om, hvis de har de nødvendige kvalifikatner, de skal kunne udvælge type B-erne blandt dem der bor i deres geografiske område, så 1), 2) og 3) opfyldes bedst muligt, befolkningstilvæksten forsinkes, og vi undgår at spise alt for samfundsnyttige borgere, og at vi kan desuden tilfredsstille alle de mange der søger om at blive ædt.
For at søge om at blive ædt kan en voksen person udfylde en "på tro ov love" blanket fra sin lokale A0-kanniballedertype med:
  Navn, adresse og lignende.
Højde og vægt (Så body-mass-indeks (din vægt (kg) divideret med (højden2 (m2)) kan beregnes) og helst et nøgenbillede.
Evt Erhverv og gerne osse helbredsoplysninger (har du smitsomme sygdomme der kan true kannibalerne).
Ønsker om måden at blive ædt på (ædt levende eler slås i hjel først).
Må kroppen forarbejdes og sælges videre, f.eks. som dåsemad?
Ønsker om bestemte kannibaler og kanniballedere.

 
   
moralprædiken :
For rigtigt at blive en succes så skal det være ærefuldt at blive ædt. Hvis man spørger sine børn om de vil ædes snart, og spise godt så de kan blive tykke og fede til de skal ædes, så skal de fleste helst sige ja, det skal være en del af vores moral.
Når man bliver gammel og hvis man gerne vil ædes, ell er hvis man har mange børn og man gerne vilædes, så kan man med fordel prøve at overtale de mindste børn til at gå med på en fedekur og bagefter lade sig æde, så de ikke skal blive ensomme, og der bliver godt kød til dem man efterlader.