: Tilbage til hovedoversigten

   S :    Ascomyceter    Sæksporesvampe, Ascomyceter

først alfabetisk oversigt. Klik    for systematisk oversigt.
    Aleuria
    Anthracobia
    Arachnopeziza
    Ascocoryne
    Bulgaria
    Caloscypha
    Cheilymenia
    Chlorociboria
    Ciboria
    Claviceps
    Cudoniella
    Discina
    Dumontinia
    Elaphomyces
    Encoelia
    Geopyxis
    Gyromitra
    Helvella
    Humaria
    Hydnotrya
    Hymenoscyphus
    Hypocreopsis
    Hypoxylon
    Lachnellula
    Lachnum
    Leotia
    Leptopodia
    Mollisia
    Morchella
    Nectria
    Neobulgaria
    Onygena
    Otidea
    Peziza
    Phaeohelotium
    Pithya
    Plicaria
    Pseudoplectania
    Rhizina
    Rutstroemia
    Sarcoscypha
    Sclerotinia
    Scutellinia
    Sowerbyella
    Spathularia
  Syzygospora
    Taphrina
    Tarzetta
    Trichophaea
    Tuber
    Verpa
    Xylaria


Kernesvampe
Nectriaceae
  Nectria  cinnobersvamp
Onygenaceae
  Onygena  Fjersvamp
  Xylaria  stødsvamp
  Hypoxylon  kulsvamp
Hypocreaceae
  Hypocreopsis  pilfinger
Geoglossaceae
  Leotia  ravsvamp
  Spathularia  spatelsvamp
Clavcicipitaceae
  Claviceps  meldrøjersvamp
Dermataceae
  Mollisia  
 
Skivesvampe
Hyaloscyphaceae
  Arachnopeziza  spindskive
  Lachnellula  Frynseskive
  Lachnum  frynseskive
Helotiaceae
  Encoelia  læderskive
  Chlorociboria  grønskive
  Hymenoscyphus  
  Cudoniella  dyndskive
  Phaeohelotium  
  Bulgaria  topsvamp
  Ascocoryne  sejskive
  Neobulgaria  topsvamp
Sclerotinaceae
  Rutstroemia  knoldskive
  Ciboria  knoldskive
  Dumontinia  knoldskive
  Sclerotinia  knoldskive
Morkler
Morchellaceae
  Morchella  morkel
  Verpa  klokkemorkel
Helvellaceae Foldhattefamilien
  Gyromitra  stenmorkel
  Helvella  foldhat
  Leptopodia  foldhat
  Discina  stenmorkel
  Rhizina  rodmorkel
Bægersvampe
Pezizaceae Bægersvampefamilien
  Peziza  bægersvamp
  Otidea  ørebæger
  Tarzetta  pokalbæger
  Sowerbyella  rodbæger
  Plicaria  
Humariaceae
  Humaria  børstebæger
  Trichophaea  
  Scutellinia  skjoldbæger
  Cheilymenia  hårbæger
  Anthracobia  ildbæger
  Caloscypha  jadebæger
  Aleuria  orangebæger
  Geopyxis  kulbæger
Sarcoscyphaceae
  Pithya  dukatbæger
  Sarcoscypha  pragtbæger
  Pseudoplectania  sortbæger
Trøfler
Eutuberaceae
  Tuber  trøffel
Pseudotuberaceae
  Hydnotrya  foldtrøffel
Elaphomycetaceae
  Elaphomyces  hjortetrøffel
Taphrina
Taphrinaceae
  Taphrina